Sự kiện

Facebook và báo chí

Facebook từ chối trả tiền cho báo chí, chặn chia sẻ tin tức tại Úc