Sự kiện

Cùng Tuổi Trẻ góp vắcxin COVID-19

Tuổi Trẻ phát động chương trình ‘Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19’, làm cầu nối để tạo thêm nguồn lực tài chính mua vắcxin, tiến tới tiêm miễn phí vắcxin đủ, chất lượng và nhanh chóng cho người dân, góp phần chặn đứng dịch COVID-19.