Sự kiện

Thiếu thuốc và vật tư y tế

Nhiều bệnh viện trên khắp cả nước đang thiếu thuốc dành cho bệnh nhân bảo hiểm y tế do đấu thầu chậm, khó...