Mở công ty tư vấn du học đặt ở Việt Nam thì cần thủ tục gì? Nếu mgười mở công ty là người có quốc tịch nước ngoài thì thực hiện được không? Thạc sĩ, luật sư Phùng Anh Chuyên tư vấn:

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

  1zoneedu****@gmail.com đã đặt câu hỏi: Xin nhờ quý báo cho hỏi thủ tục thành lập công ty tư vấn du học?

  undefined - Ảnh 1.

  Thạc sĩ, Luật sư Phùng Anh Chuyên trong chương trình "Tư vấn pháp luật"

  Thạc sĩ, luật sư Phùng Anh Chuyên trả lời: 

  - Trường hợp, Công ty tư vấn du học có tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư năm 2020 thì bạn cần thực hiện 3 bước gồm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sau đó thực hiện thủ tục thành lâp doanh nghiệp (xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) cuối cùng là thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

  "Điều 23. Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

  1. Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

  b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

  c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ."

  Bước 1: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

  Thành phần hồ sơ: theo khoản 1 Điều 33 Luật đầu tư năm 2020:

  "a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

  b) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

  c) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

  d) Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

  Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

  đ) Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

  e) Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

  g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

  h) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có)."

  Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

  Bước 2: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Tùy thuộc loại hình Công ty mà bạn muốn thành lập thì trình tự, thủ tục sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/1/2021 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp. Về cơ bản, những hồ sơ bạn cần chuẩn bị để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

  Điều lệ công ty;

  Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

  Giấy tờ pháp lý của cổ đông, thành viên công ty, thành viên hợp danh, chủ sở hữu:

  Trường hợp loại hình Công ty THNN hai thành viên, Công ty cổ phần: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

  Trường hợp loại hình Công ty TNHH: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

  Trường hợp Công ty Hợp danh: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

  Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu là công ty cổ phần); Danh sách thành viên (nếu là công ty TNHH hai thành viên);

  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương của công ty nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự đối với thành viên là tổ chức;

  Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp;

  Giấy ủy quyền cho người thực hiện đăng ký doanh nghiệp.

  Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh

  Bước 3: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ Tư vấn du học.

  Theo quy định tại Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thì bạn phải đảm bảo đáp ứng quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể:

  "Điều 107. Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

  Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo".

  Theo quy định tại Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thì bạn phải đảm bảo đáp ứng quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ Tư vấn du học gồm:

  "Điều 108. Thủ tục để tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

  2. Hồ sơ gồm:

  a. Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

  b. Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

  c. Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học."

  Hồ sơ bạn có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

  - Công ty tư vấn du học không thuộc trường hợp phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thực hiện 2 bước gồm thủ tục thành lâp doanh nghiệp (xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), sau đó là thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ Tư vấn du học.

  Bước 1: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Tùy thuộc loại hình Công ty mà bạn muốn thành lập thì trình tự, thủ tục sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/1/2021 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp. Về cơ bản, những hồ sơ bạn cần chuẩn bị để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

  Điều lệ công ty;

  Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

  Giấy tờ pháp lý của cổ đông, thành viên công ty, thành viên hợp danh, chủ sở hữu:

  Trường hợp loại hình Công ty THNN hai thành viên, Công ty cổ phần: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

  Trường hợp loại hình Công ty TNHH: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

  Trường hợp Công ty Hợp danh: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

  Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu là công ty cổ phần); Danh sách thành viên (nếu là công ty TNHH hai thành viên);

  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương của công ty nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự đối với thành viên là tổ chức;

  Giấy ủy quyền cho người thực hiện đăng ký doanh nghiệp.

  Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh

  Bước 2: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ Tư vấn du học.

  Theo quy định tại Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thì bạn phải đảm bảo đáp ứng quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể:

  "Điều 107. Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

  Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo".

  Theo quy định tại Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thì bạn phải đảm bảo đáp ứng quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ Tư vấn du học gồm:

  "Điều 108. Thủ tục để tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

  2. Hồ sơ gồm:

  a. Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

  b. Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

  c. Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học."

  Hồ sơ bạn có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.