18/06/2019
BÍCH NGỌC – TRÍ NHÂN – TRINH TRÀ
BÍCH NGỌC – TRÍ NHÂN – TRINH TRÀ

Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã ban hành công văn 219 về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng, trong đó có yêu cầu kiểm tra, rà soát việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng đối với bà Nguyễn Thị Kim Anh.