17/05/2023 11:21 GMT+7

Ban Bí thư yêu cầu đề cao tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Ban Bí thư yêu cầu đề cao trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Ban Bí thư yêu cầu đề cao tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai - Ảnh: GIA HÂN

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện quyết định 99/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Theo đó, sau 5 năm thực hiện quyết định đã đạt được kết quả tích cực.

Tuy nhiên, việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện quyết định 99 ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa kịp thời, đầy đủ, sát thực tiễn, còn hình thức.

Vẫn còn tình trạng e ngại hoặc lợi dụng dân chủ trong phản ánh, góp ý trực tiếp với cấp ủy, tổ chức Đảng về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là với cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu.

Một số phản ánh, kiến nghị của nhân dân chưa được xem xét kịp thời, thấu đáo...

Kết luận chỉ rõ một số nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu về tầm quan trọng của việc phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị chưa sâu sắc, còn xem nhẹ...

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả nội dung này, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc tăng cường thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức nghiêm, có hiệu quả quyết định 99.

Cùng với đó, gắn với quy định 124/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Thêm vào đó là các quy định có liên quan của Đảng, nhất là quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Đồng thời thường xuyên thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đóng góp ý kiến, phản ánh, giám sát biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu.

Bên cạnh đó phải rà soát, bổ sung, hoàn thiện pháp luật có liên quan, tiếp tục cụ thể hóa phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" sát với thực tiễn...

Đề cao trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ ở cơ sở...

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tăng cường tiếp tục, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Tiếp nhận, trả lời, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị chính đáng, hợp pháp, khiếu nại, tố cáo của công dân và những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc.

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Ban Bí thư yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định 99 và định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù dịch...

Bà Trương Thị Mai: Bà Trương Thị Mai: 'Cán bộ nữ đừng vào vì cơ cấu mà hãy bằng giá trị thực của mình'

Cán bộ nữ phải cố gắng nỗ lực bởi nếu không tạo giá trị thực, có vào vị trí thì sức thuyết phục cũng không cao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên