Tag:

CCCD

Những thay đổi của thẻ căn cước mới khi so sánh với thẻ CCCD gắn chip trước đây là sẽ lược bỏ những thông tin về quê quán, vân tay hay đặc điểm nhân dạng... Vậy tại sao lại cần có những sự thay đổi này? Video CCCD

Vì sao lược bỏ quê quán, vân tay, đặc điểm nhân dạng trên thẻ căn cước?
Bạn có biết   |   03/05/2024
Vì sao lược bỏ quê quán, vân tay, đặc điểm nhân dạng trên thẻ căn cước?

Những thay đổi của thẻ căn cước mới khi so sánh với thẻ CCCD gắn chip trước đây là sẽ lược bỏ những thông tin về quê quán, vân tay hay đặc điểm nhân dạng... Vậy tại sao lại cần có những sự thay đổi này?