Sự kiện

Các điểm khoanh vùng, phong tỏa ở TP.HCM

Cập nhật thông tin về các địa điểm được khoanh vùng, phong tỏa ở TP.HCM liên quan COVID-19