09/11/2019

UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch tổng kiểm tra công tác an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP.

Video liên quan