Tag:

rác thải nhựa ra biển

Ứớc tính mỗi ngày Việt Nam thải ra môi trường hơn 2.500 tấn rác thải nhựa. Không chỉ vậy Viêt Nam còn là 1 trong 5 quốc gia có lượng rác thải nhựa ra biển nhiều nhất thế giới. Rác thải nhựa đang trực tiếp hoặc giám tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Video rác thải nhựa ra biển

Thay đổi thói quen để giảm rác thải nhựa
Thú vị | 28/06/2019
Thay đổi thói quen để giảm rác thải nhựa

Ứớc tính mỗi ngày Việt Nam thải ra môi trường hơn 2.500 tấn rác thải nhựa. Không chỉ vậy Viêt Nam còn là 1 trong 5 quốc gia có lượng rác thải nhựa ra biển nhiều nhất thế giới. Rác thải nhựa đang trực tiếp hoặc giám tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.