14/06/2019
THANH THI – HỒNG ĐỨC – UYÊN THI
THANH THI – HỒNG ĐỨC – UYÊN THI

Vịt xiêm là loại gia cầm được nuôi theo hình thức hộ gia đình, ít được nuôi theo đàn tập trung như vịt thường. Mỗi hộ nuôi từ vài chục đến100 con.

Video liên quan