Tag:

hệ số điều chỉnh giá đất

UBND TP.HCM vừa ban hành Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 để xác định giá đất cụ thể áp dụng đối với các trường hợp tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 114, khoản 2 Điều 172 và khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai. Video hệ số điều chỉnh giá đất

TP.HCM ban hành quy định mới về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019
Tin nóng   |   08/08/2019
TP.HCM ban hành quy định mới về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019

UBND TP.HCM vừa ban hành Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 để xác định giá đất cụ thể áp dụng đối với các trường hợp tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 114, khoản 2 Điều 172 và khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai.