Tag:

chuyển đổi số

Để được định danh trên ứng dụng VNeID, nhất là ở mức độ 2 thì phải sử dụng số điện thoai chính chủ để đăng ký. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp vì những nguyên nhân khác nhau mà muốn thay đổi số điện thoại trên ứng dụng VNeID đã đăng ký trước đó. Video chuyển đổi số

Cách đổi số điện thoại trên ứng dụng VNeID
Bạn có biết   |   31/08/2023
Cách đổi số điện thoại trên ứng dụng VNeID

Để được định danh trên ứng dụng VNeID, nhất là ở mức độ 2 thì phải sử dụng số điện thoai chính chủ để đăng ký. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp vì những nguyên nhân khác nhau mà muốn thay đổi số điện thoại trên ứng dụng VNeID đã đăng ký trước đó.