10/09/2019

Hiện tại mùa lũ năm 2019 ở Miền Tây đã chính thức khởi động, tại các huyện đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp, không khi khai thác nguồn lợi thủy sản của bà con diễn ra sôi động.