23/08/2019

Mô hình nuôi chồn hương thương phẩm của anh Võ Văn Tiến ở xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang, là mô hình mới, độc đáo đầy triển vọng.

Video liên quan