06/11/2019

Một quyển sách đưa ra bức tranh nông nghiệp Việt Nam – những mảng sáng và tồn đọng, đồng thời hoạch định chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao cho các địa phương, cung ứng một số giải pháp về thị trường, xây dựng thương hiệu nông sản và công nghệ ứng dụng.

Video liên quan