11/10/2019
NGUYỄN CHÁNH – SANH TÀI – TRINH TRÀ
NGUYỄN CHÁNH – SANH TÀI – TRINH TRÀ

Hành động của nước ngoài đã làm cho 2 tàu cá thiệt hại gần 300 triệu đồng.