11/10/2019

Hành động của nước ngoài đã làm cho 2 tàu cá thiệt hại gần 300 triệu đồng.