09/10/2019
THỤY TRÂM – DIỄM HƯỜNG – QUỐC HUY
THỤY TRÂM – DIỄM HƯỜNG – QUỐC HUY

Đây là đại gia đình nhà gấu trúc ở Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn gấu trúc Trung Quốc.