Tag:

độc lập

Thấm thoát vậy mà đã 74 năm trôi qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản truyên ngôn độc lập trước Quảng trường Ba Đình lịch sử vào sáng ngày 2-9-1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bác Hồ kính yêu! Người đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi áp bức bóc lột - Người đã mở lối cho chúng ta đi đến độc lập tự do. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, có những nơi đã in đậm dấu chân của Người. Tại TP.HCM, di tích nhà số 5 Châu Văn Liêm và Bến cảng Nhà Rồng là hai di tích quan trọng. Di tích ngôi nhà số 5, đường Châu Văn Liêm, nơi Người đã ở 9 tháng trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Video độc lập

Thăm nơi Bác Hồ đã ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước
Đời thường | 02/09/2019
Thăm nơi Bác Hồ đã ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước

Thấm thoát vậy mà đã 74 năm trôi qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản truyên ngôn độc lập trước Quảng trường Ba Đình lịch sử vào sáng ngày 2-9-1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bác Hồ kính yêu! Người đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi áp bức bóc lột - Người đã mở lối cho chúng ta đi đến độc lập tự do. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, có những nơi đã in đậm dấu chân của Người. Tại TP.HCM, di tích nhà số 5 Châu Văn Liêm và Bến cảng Nhà Rồng là hai di tích quan trọng. Di tích ngôi nhà số 5, đường Châu Văn Liêm, nơi Người đã ở 9 tháng trước khi ra đi tìm đường cứu nước.