Tag:

chương trình Tú tài quốc tế IBDP

Để con có cơ hội trở thành công dân toàn cầu trong thời đại hội nhập 4.0, việc định hướng từ sớm và đầu tư đúng đắn vào chương trình giáo dục chuẩn quốc tế cho trẻ càng trở nên quan trọng. Video chương trình Tú tài quốc tế IBDP

Định hướng tương lai cùng môi trường giáo dục chuẩn Canada
Bạn có biết | 09/08/2022
Định hướng tương lai cùng môi trường giáo dục chuẩn Canada

Để con có cơ hội trở thành công dân toàn cầu trong thời đại hội nhập 4.0, việc định hướng từ sớm và đầu tư đúng đắn vào chương trình giáo dục chuẩn quốc tế cho trẻ càng trở nên quan trọng.