27/10/2019

Báo động tình trạng xả rác tại KDL Quốc gia hồ Tuyền Lâm

Lực lượng chuyên trách dọn dẹp vệ sinh môi trường của ban quản lý KDL Quốc gia hồ Tuyền Lâm còn quá mỏng và cũng chưa có hình thức xử lý thật nặng với những người xả rác để họ ý thức hơn.