Tag:

3 tại chỗ

Chị Nguyễn Thị Thán người làm việc tại Truyền tải điện TP.HCM là một trong những người đầu tiên xung phong tham gia vào tổ hậu cần với mục đích chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong giai đoạn “3 tại chỗ” nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19 Video 3 tại chỗ

“Cô Tấm” thời Covid-19 của Công ty Truyền tải điện 4
Bạn có biết   |   23/12/2021
“Cô Tấm” thời Covid-19 của Công ty Truyền tải điện 4

Chị Nguyễn Thị Thán người làm việc tại Truyền tải điện TP.HCM là một trong những người đầu tiên xung phong tham gia vào tổ hậu cần với mục đích chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong giai đoạn “3 tại chỗ” nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19