Thứ 5, ngày 8 tháng 12 năm 2022

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Bộ máy hệ thống chính trị còn cồng kềnh'

04/10/2017 13:35 GMT+7

TTO - Trung ương nhận định tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức còn chồng chéo; cơ cấu bên trong chưa hợp lý.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Bộ máy hệ thống chính trị còn cồng kềnh - Ảnh 1.

Hội nghị Trung ương 6 khai mạc hôm nay 4-10 tại Hà Nội, dự kiến làm việc đến ngày 11-10 - Ảnh: VGP

Bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc

Một trong những chủ đề quan trọng được bàn tại Hội nghị Trung ương 6 khai mạc hôm nay 4-10 là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Đảng.

Trong phát biểu khai mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định: "Ta đã ban hành và thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới.

Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức còn chồng chéo; cơ cấu bên trong chưa hợp lý".

Tổng bí thư chỉ ra: Tổ chức bộ máy của khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp công lập chậm được đổi mới. Tổ chức và biên chế ngày càng phình to; số lượng cấp phó, số người được hưởng chế độ "hàm" không hợp lý. 

Bên cạnh đó là cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều bất cập; số lao động phục vụ gián tiếp quá nhiều trong khi thiếu nhân lực trực tiếp làm chuyên môn nghiệp vụ. Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước ở các đơn vị sự nghiệp công và người hoạt động không chuyên trách cấp xã ngày càng nhiều.

Cần bảo đảm tính đổi mới, tổng thể, hệ thống, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; không nôn nóng từ cực nọ nhảy sang cực kia; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương; xử lý hài hòa mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng bí thư đề nghị Trung ương thảo luận các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp, khả thi, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, góp phần giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra đối với tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị cũng như các tổ chức cụ thể của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là tổ chức bộ máy bên trong từng cơ quan, đơn vị…

Xã hội hóa nhưng không thương mại hóa

Trong yêu cầu đổi mới, sắp xếp bộ máy nói chung, Tổng bí thư nhấn mạnh vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập.

"Đến nay, chưa kể tổ chức, biên chế trong công an, quân đội và khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN), cả nước có khoảng 58 nghìn đơn vị sự nghiệp công lập với 2,5 triệu biên chế; giữ vai trò chủ đạo, cung cấp hầu hết dịch vụ sự nghiệp công, liên quan đến mọi người, mọi nhà và toàn xã hội", Tổng bí thư nói.

"Việc đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là hết sức cần thiết, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhân văn sâu sắc, góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Tổng bí thư đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập cũng như đổi mới DNNN một cách đồng bộ, quyết liệt nhưng thận trọng, vững chắc và đặt trong tổng thể tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tổng bí thư cũng nhấn mạnh sự cần thiết đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công (xã hội hóa nhưng không thương mại hóa), phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế.

Theo Tổng bí thư, việc đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập phải gắn với bảo đảm ổn định chính trị, xã hội nói chung và từng ngành, lĩnh vực cụ thể nói riêng. 

Cần xác định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân; vai trò, vị trí của các đơn vị sự nghiệp công lập trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Xác định các chính sách, biện pháp đột phá, khả thi

Hội nghị Trung ương 6 cũng thảo luận, đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và dự báo đến hết năm 2017, cả những kết quả, thành tích đã đạt được, cũng như những hạn chế, yếu kém còn tồn tại.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt lưu ý chỉ rõ nguyên nhân vì sao một số việc chưa làm được, một số chỉ tiêu đạt thấp hoặc chưa đạt trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước, chất lượng tăng trưởng chậm được cải thiện mặc dù tình hình trong nước và quốc tế năm 2017 nhìn chung thuận lợi hơn so với năm 2016.

Trên cơ sở đó dự báo các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất cho năm 2018.

Đặc biệt là đề ra các chính sách, biện pháp có tính khả thi cao, đột phá để đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, kiểm soát nợ công; cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu.

Cùng với đó là đẩy mạnh tái cấu trúc đầu tư công, các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để huy động và sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường.

Theo TTXVN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận