23/02/2024 12:43 GMT+7

Tổng bí thư chủ trì phiên họp thứ nhất tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ngày 23-2, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp đầu tiên của tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các lãnh đạo tham dự hội nghị - Ảnh: TTXVN

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các lãnh đạo tham dự hội nghị - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các thành viên tiểu ban cùng tham dự.

Công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng, bảo đảm sự thành công của đại hội

Phát biểu chỉ đạo, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Đại hội XIV sẽ tiến hành vào thời điểm rất có ý nghĩa khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang chung sức đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua các khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong nghị quyết Đại hội XIII.

Đại hội XIV có nhiệm vụ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XIII, tổng kết 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, từ đó rút ra những bài học quan trọng; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới (2026 - 2030), tiếp tục thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030).

Đại hội sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; kiểm điểm việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XIII và tiến hành sửa đổi Điều lệ Đảng bầu Ban Chấp hành Trung ương...

Tổng bí thư nhấn mạnh việc chuẩn bị các văn kiện cho đại hội, đặc biệt Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, có vai trò định hướng cho các văn kiện khác của đại hội phải được tiến hành một cách khoa học, nghiêm túc, có đổi mới trong cách làm, phải bảo đảm thật sự có chất lượng, phản ánh đầy đủ thực tiễn mới của đất nước.

Đây là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng, bảo đảm sự thành công của đại hội.

Để bảo đảm chất lượng công việc, Tổng bí thư đề nghị các thành viên cần quán triệt sâu sắc và thống nhất cao một số vấn đề về phương châm, phương pháp tư tưởng, hệ quan điểm chỉ đạo và cách làm để đạt hiệu quả cao nhất...

Tổng bí thư chỉ rõ kiên định phải đi đôi với đổi mới nhưng là sự đổi mới có nguyên tắc, không tùy tiện, nóng vội.

Phải nắm vững và xử lý tốt "bốn kiên định", đặc biệt là kiên định một cách sáng tạo và sáng tạo một cách kiên định, theo phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh, vì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là lâu dài và chưa có tiền lệ, còn rất nhiều khó khăn, thách thức.

Trong quá trình xây dựng các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, phải gắn kết nhuần nhuyễn việc nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo tham dự hội nghị - Ảnh: TTXVN

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo tham dự hội nghị - Ảnh: TTXVN

Phải phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể

Tổng bí thư chỉ rõ Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần này phải là một công trình khoa học kết tinh trình độ lý luận, tầm cao trí tuệ của toàn Đảng, niềm tin, khát vọng của cả dân tộc, phản ánh những quy luật khách quan của thực tiễn, xu thế vận động mới của thực tiễn.

Coi trọng tổng kết thực tiễn, nắm chắc lý luận khoa học; kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với định hướng chính sách để phát hiện, tìm tòi những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đang xuất hiện có sức sống từ trong thực tiễn, từ những nhân tố mới của thực tiễn, những mâu thuẫn chín muồi trong thực tiễn.

Chú ý làm rõ những chủ trương, chính sách nào đã được thực tế khẳng định là đúng đắn, phù hợp và cái gì cần tiếp tục đổi mới, bổ sung, phát triển.

Về cách làm, Tổng bí thư nhấn mạnh văn kiện Đại hội, trong đó có Báo cáo chính trị của Đại hội XIV là sản phẩm của trí tuệ tập thể, là một công trình tập thể của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nên phải phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể.

Theo đó phải có sự tham gia đóng góp của các cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; tranh thủ sự tham gia đóng góp của các nguyên lãnh đạo, giới trí thức, các nhà nghiên cứu, quản lý...

Đặc biệt, phải chú trọng khai thác kết quả nghiên cứu khoa học ở trong nước và quốc tế, chắt lọc kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học lý luận chính trị đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2025...

Trong quá trình thảo luận, bàn bạc, cần cầu thị, lắng nghe, tôn trọng ý kiến lẫn nhau, cùng tìm ra chân lý, tạo sự thống nhất cao, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó để Báo cáo chính trị phải là báo cáo trung tâm, phải đạt ở tầm quan điểm, đường lối, chủ trương lớn...

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại hoàng thành Thăng LongTổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại hoàng thành Thăng Long

Sáng 13-2 (mùng 4 Tết), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tỏ lòng thành kính các bậc tiên đế, tiên hiền có công với đất nước tại Điện Kính Thiên, Khu di tích hoàng thành Thăng Long, thủ đô Hà Nội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0