22/05/2024 09:00 GMT+7

Quốc hội bầu Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Sáng 22-5, với 472/473 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Tô Lâm giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức - Ảnh: GIA HÂN

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 22-5, sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước đối với ông Tô Lâm.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo nghị quyết của Quốc hội bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng Bộ Công an.

Với 472/473 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Tô Lâm giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã mời tân Chủ tịch nước Tô Lâm lên thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Video: Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Tô Lâm - Nguồn: THQH

Nghi thức tuyên thệ của tân Chủ tịch nước bắt đầu lúc 9h02. Ông Tô Lâm trong trang phục vest, cà vạt đỏ, bước lên bục, tay trái đặt trên Hiến pháp, tay phải giơ cao, tuyên thệ:

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - xin tuyên thệ: "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Quốc hội ghi nhận lời tuyên thệ của Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhậm chức - Ảnh: GIA HÂN

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhậm chức - Ảnh: GIA HÂN

"Phát huy cao nhất tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc"

Phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu, giao cho ông làm Chủ tịch nước. Ông cũng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Tổng bí thư, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy giới thiệu ông đảm nhiệm trọng trách cao cả này.

Phát biểu nhậm chức của tân Chủ tịch nước Tô Lâm - Nguồn: THQH

Ông nhấn mạnh việc ý thức sâu sắc rằng đây là vinh dự, là trách nhiệm to lớn, đồng thời là cơ hội để cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dốc toàn bộ tâm sức, trí lực phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân…

Ông bày tỏ mãi mãi khắc ghi, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối, hàng triệu anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Những đóng góp to lớn của nhân dân, những người đã quên mình trong lao động, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.

Ông nêu rõ dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, nhạy bén của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay. "Đây là những tiền đề hết sức quan trọng để tôi có thể hoàn thành tốt trọng trách được giao trên cương vị Chủ tịch nước" - tân Chủ tịch nước nói.

Mặt khác cũng đặt ra yêu cầu, kỳ vọng cao hơn trong giai đoạn phát triển mới nhằm tạo ra những kỳ tích mới, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

"Nhận thức sâu sắc trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, nhân dân, tôi xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước đã được hiến định. Tích cực thực hiện nhiệm vụ đối nội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của đất nước. Cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy cao nhất tinh thần "tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc".

Nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng, trước hết là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa", tân Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trên cơ sở kiên định, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, hạnh phúc, ấm no của nhân dân là trước hết, tân Chủ tịch nước khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân trong giai đoạn mới. Kiến tạo quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, tiên tiến, phát triển, nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại. Ký kết các điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước.

Chăm lo xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân.

Cùng với đó, lãnh đạo và tổ chức, thực hiện các phong trào Thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông cũng nêu thêm sẽ cùng với các vị trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng tân Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: GIA HÂN

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng tân Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: GIA HÂN

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa đi đôi với củng cố trật tự, kỷ cương; tập trung lãnh đạo xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hiện đại hóa đất nước.

Kiên định và triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại, mang đậm bản sắc ngoại giao "cây tre Việt Nam", chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; kết hợp chặt chẽ đối ngoại của Đảng với ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân.

Phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại, góp phần đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa nước ta với các nước, nhất là các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống và các nước lớn; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Xử lý hiệu quả, từ sớm, từ xa mọi thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục tích lũy thế và lực, củng cố vai trò, vị trí của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại…

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Củng cố vững chắc "thế trận lòng dân" trên cơ sở thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh.

Xây dựng lực lượng vũ trang thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

"Tôi xin hứa đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo chủ chốt, không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm nêu gương, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiếp nối, kế thừa những thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, phát huy mạnh mẽ bản sắc văn hóa, hào khí và trí tuệ Việt Nam.

Tăng cường sự gắn kết tư tưởng và hành động, đem hết sức mình đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và sự tin tưởng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta", tân Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thêm.

Tân Chủ tịch nước khẳng định với sự thống nhất giữa "ý Đảng lòng dân", hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cùng với trí tuệ, bản lĩnh và quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng, sự ủng hộ của nhân dân, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng đất nước sẽ ngày càng phát triển phồn vinh.

Cùng với đó, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, dân tộc ngày càng cường thịnh, trường tồn, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc.

Ông bày tỏ mong muốn nhận được sự chỉ đạo, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, các cơ quan, đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài… để ông hoàn thành trọng trách được giao.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Đại tướng Tô Lâm và ông Trần Thanh Mẫn được Trung ương thống nhất giới thiệu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hộiĐại tướng Tô Lâm và ông Trần Thanh Mẫn được Trung ương thống nhất giới thiệu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Đại tướng Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công an, được Trung ương giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước và ông Trần Thanh Mẫn được giới thiệu bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên