17/05/2021 22:43 GMT+7

Chủ nghĩa xã hội là phải thực sự vì con người

PGS.TS VŨ VĂN PHÚC (phó chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng trung ương, nguyên tổng biên tập tạp chí Cộng Sản)
PGS.TS VŨ VĂN PHÚC (phó chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng trung ương, nguyên tổng biên tập tạp chí Cộng Sản)

TTO - Chúng ta tin rằng đất nước sẽ đạt được mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà trước mắt là đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa có thu nhập cao.

Bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (báo Tuổi Trẻ ngày 17-5) đã luận giải một cách đầy thuyết phục về một vấn đề lớn, rất cơ bản trong sự nghiệp cách mạng nước ta là về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Bài viết "thực tiễn mà rất lý luận, lý luận trên nền thực tiễn sinh động ở thế giới và ở nước ta qua 35 năm đổi mới đất nước". 

Bằng thực tiễn những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nước ta đạt được qua 35 năm đổi mới, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chứng minh rằng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ, Đảng ta và nhân dân ta lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn. Và trên thực tế, đất nước ta đã đạt được những thành tựu rất to lớn, rất đáng tự hào là minh chứng cho sự đúng đắn đó.

Qua bài viết này, tôi tin sẽ giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu một cách sâu sắc, toàn diện, đầy đủ có luận cứ khoa học và thực tiễn hơn về định hình chủ nghĩa xã hội là thế nào. Và định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh, đặc điểm của Việt Nam và quy luật chung trên thế giới.

Theo Tổng bí thư phân tích, một xã hội dù đạt được thành tựu to lớn về phát triển lực lượng sản xuất, phát triển khoa học công nghệ, có sự điều chỉnh về phúc lợi xã hội thì cần phát triển bền vững cả về kinh tế - xã hội và môi trường. 

Một xã hội không thể giải quyết được mâu thuẫn gay gắt giữa tư bản và lao động, một xã hội tự do bình đẳng hình thức mà thực tế người dân không có điều kiện thực hiện các quyền đó.

Đặc biệt, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm sáng tỏ những giá trị đích thực, tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội là thực sự vì con người, vì sự phát triển bền vững cho thế hệ hôm nay và mai sau. Một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân, phục vụ nhân dân.

Trả lời một câu hỏi lớn: Chủ nghĩa xã hội là gì và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào để vừa tuân theo quy luật chung vừa phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam?

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định 8 đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta, nhân dân ta đang phấn đấu xây dựng, và ông phân tích trên cơ sở lý luận, thực tiễn vững chắc, xác đáng, đầy thuyết phục về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, con người, an ninh quốc phòng, đối ngoại, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng chỉnh đốn Đảng…

Tổng bí thư cũng nhấn mạnh việc đưa ra quan niệm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta, trên cơ sở những thành tựu mà đất nước đã trải qua 35 năm đổi mới và kế thừa những kinh nghiệm phát triển của thị trường thế giới.

Trong bài viết của mình, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh "văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc". 

Ông khẳng định phát triển văn hóa đồng bộ hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng và phát triển xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Chủ nghĩa xã hội hướng tới những giá trị tiến bộ, nhân văn, dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn dân tộc, hài hòa với lợi ích của con người, xã hội vì lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu...

Chúng ta tin rằng, đất nước sẽ đạt được mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội mà trước mắt là đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa có thu nhập cao.

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở VN Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

TTO - Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng.

PGS.TS VŨ VĂN PHÚC (phó chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng trung ương, nguyên tổng biên tập tạp chí Cộng Sản)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0