13/10/2023 17:45 GMT+7

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: 'Chức vụ càng cao càng phải nêu gương'

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh cần tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa - Ảnh: P. HẢI

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa - Ảnh: P. HẢI

Ngày 13-10, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội thảo quốc gia những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát biểu kết luận hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh Đảng xác định và kiên trì lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng và thường xuyên nghiên cứu, bổ sung, vận dụng, phát triển sáng tạo trong thực tế.

Xây dựng Đảng về đạo đức được chú trọng, nhất là việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở thành phong trào có sức lan tỏa, phát triển sâu rộng với nhiều tấm gương, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên thực tế.

Ông Nghĩa nhấn mạnh hội thảo đã thẳng thắn đánh giá những tồn tại, hạn chế, nhất là những hạn chế kéo dài, những điểm nghẽn, nút thắt cần tập trung giải quyết, tháo gỡ trong thời gian tới.

Như việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng còn có biểu hiện hình thức, học qua loa, học cho xong; vẫn còn tình trạng lười học, ngại học nghị quyết, hiểu nghị quyết chưa sâu, chưa chắc...

Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, ông đề nghị tăng cường xây dựng Đảng về chính trị.

Trong đó, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, ông Nghĩa yêu cầu nắm chắc, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý kịp thời các vấn đề tư tưởng trong Đảng, trong xã hội. Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội.

Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nghiên cứu lý luận.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Mỗi đảng viên tự giác nêu gương

Ông Nghĩa nêu rõ cần thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Mỗi đảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vai trò tiền phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa.

Coi trọng kiểm tra, giám sát trong Đảng kết hợp với phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc, báo chí và nhân dân đối với việc thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tinh thần "Đảng ta là đạo đức, là văn minh" cho phù hợp điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Xây dựng các chuẩn mực đạo đức làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hằng ngày.

Thứ "vi trùng rất độc" cần chống trong công tác cán bộThứ 'vi trùng rất độc' cần chống trong công tác cán bộ

Theo GS Nguyễn Trọng Chuẩn, đối với công tác cán bộ, song song việc xây dựng đạo đức cách mạng cần đồng thời, kiên quyết khắc phục, loại trừ chủ nghĩa cá nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên