Thứ 3, ngày 13 tháng 4 năm 2021

Học theo Bác, làm theo Bác là ý thức tự giác của cán bộ đảng viên

20/08/2019 10:56 GMT+7

TTO - Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng cho rằng thời gian qua việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành công việc thường xuyên, tự giác của cán bộ đảng viên, nhiều người dân.

Học theo Bác, làm theo Bác là ý thức tự giác của cán bộ đảng viên - Ảnh 1.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 20-8 tại Hà Nội, Ban Bí thư trung ương Đảng tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

Tham dự hội nghị có Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng...

Việc thường xuyên, tự giác

Ông Võ Văn Thưởng cho biết thời gian qua toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước đưa việc học tập, làm theo Bác thành công việc thường xuyên, ý thức tự giác, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương, đơn vị.

Học theo Bác, làm theo Bác là ý thức tự giác của cán bộ đảng viên - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: NAM TRẦN

Qua đó, góp phần tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Thưởng cho biết trong 3 năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quan trọng này trong toàn Đảng và toàn xã hội. 

Để triển khai chỉ thị, ngày 19-12-2016, Bộ Chính trị bổ sung ban hành một số quy định, trong đó có Quy định số 55-QĐ/TW "Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên".

Nổi bật là việc tổ chức học tập chuyên đề hằng năm được triển khai có hiệu quả tích cực. Hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Một số địa phương xác định đây là chủ đề hành động của toàn tỉnh như Kỷ cương, hiệu quả, sát với thực tế (Điện Biên), Chủ động, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, chống tư tưởng trông chờ ỷ lại (Cao Bằng), Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị, địa phương kiểu mẫu (Nghệ An)…

Trong công tác tuyên truyền hằng năm, Ban Tuyên giáo trung ương đều ban hành kế hoạch hướng dẫn về việc thực hiện Chỉ thị 05, nhất là tuyên truyền về các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần 2 thu hút trên 416.000 sinh viên tham gia, lần thứ ba thu hút trên 686.000 lượt thí sinh tham gia.

Tại hội nghị, ông Thưởng đề nghị các đại biểu cùng nhau thảo luận, chỉ rõ kết quả đạt được, những hạn chế khuyết điểm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong 3 năm qua, bàn giải pháp thiết thực thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Ông Võ Văn Thưởng cho biết nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới là tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05, ý nghĩa vai trò của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn chặt với việc thực hiện các Nghị quyết trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết trung ương khóa XII về công tác tổ chức, cán bộ.

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo lời Bác.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; chú trọng việc đăng ký và làm theo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị cụ thể thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

Đồng thời tiếp tục lựa chọn những vấn đề quan trọng, những việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, nội quy làm việc của các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị theo các yêu cầu của Chỉ thị 05.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Ông Võ Văn Thưởng cho biết nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới là tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ý nghĩa vai trò của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn chặt với việc thực hiện các Nghị quyết trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết trung ương khóa XII về công tác tổ chức, cán bộ.

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo lời Bác.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; chú trọng việc đăng ký và làm theo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị cụ thể thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

Đồng thời tiếp tục lựa chọn những vấn đề quan trọng, những việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, nội quy làm việc của các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị theo các yêu cầu của Chỉ thị 05.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.

Thủ tướng: Học tập, làm theo Bác là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài Thủ tướng: Học tập, làm theo Bác là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

HÀ THANH
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận