Tag: Đại hội XI Hội Sinh viên

Kỳ đại hội của sinh viên thời đại mới

Tại đại hội này, khi thảo luận xác lập nội dung cho hoạt động 5 năm phía trước, các đại biểu đã bàn thảo nhiều chuyện thiết thân của sinh viên.