16/02/2024 10:14 GMT+7

Chỉ thị mới của Ban Bí thư: Phát huy vai trò mạng xã hội nâng cao hiệu quả tuyên truyền miệng

Ban Bí thư yêu cầu thời gian tới cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự tham gia tích cực từ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu với công tác tuyên truyền miệng.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai - Ảnh: HỮU HẠNH

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai - Ảnh: HỮU HẠNH

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký chỉ thị của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Tăng cường vai trò người đứng đầu với công tác tuyên truyền miệng

Theo đó, thời gian qua công tác tuyên truyền miệng đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được tăng cường về số lượng, chất lượng, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước vào cuộc sống.

Tuy nhiên, một số cấp ủy chưa nhận thức, quan tâm đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng.

Một số nơi chất lượng hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế, thiếu sắc bén, tính thuyết phục, tính chiến đấu chưa cao, chậm đổi mới nội dung, phương thức; việc cung cấp thông tin có lúc, có nơi chưa đầy đủ.

Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ, chính sách đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa được quan tâm đúng mức.

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiếp tục phát huy thế mạnh của công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với công tác tuyên truyền miệng.

Phối hợp chặt chẽ, tạo sự đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với lực lượng nòng cốt là ban tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Đối với chủ trương, chính sách quan trọng, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có trách nhiệm định hướng, phổ biến, quán triệt, bảo đảm thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Từ đó, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tăng cường hình thức trực tiếp với lĩnh vực, địa bàn, vấn đề phức tạp, nhạy cảm

Cùng với đó, Ban Bí thư yêu cầu đổi mới nội dung gắn với tăng cường tính định hướng, thuyết phục của công tác tuyên truyền miệng.

Nhất là những nội dung về nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của Đảng, đất nước, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Kết hợp hài hòa với cung cấp thông tin về tình hình trong nước và quốc tế, thực tiễn của địa phương, đơn vị, gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch.

Đồng thời, bảo đảm tính toàn diện, cân đối, thiết thực, sát hợp và hiệu quả trong công tác tuyên truyền miệng.

Bên cạnh đó, Ban Bí thư nhấn mạnh đến việc đa dạng hóa phương thức, nâng cao hiệu quả các loại hình tuyên truyền miệng, hướng mạnh về cơ sở; kết hợp tuyên truyền trực tiếp với trực tuyến; tăng cường hình thức trực tiếp đối với lĩnh vực, địa bàn, vấn đề phức tạp, nhạy cảm.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa tuyên truyền miệng với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên ở trung ương, tỉnh, huyện, đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở.

Cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, kiện toàn, chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc phạm vi phụ trách, chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tổng bí thư: Làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thưTổng bí thư: Làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc cần tăng cường đoàn kết và nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến thời cơ, thuận lợi thành kết quả hiện thực trong năm 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên