Tag: Trường Nguyễn Thượng Hiền

Đạo thầy trò - Kỳ 7: Những chuyện ấm lòng ở Trường Nguyễn Thượng Hiền

Đã 32 năm xa rời trung học, tôi vẫn nhớ mãi những kỷ niệm tình nghĩa thầy trò.