Thứ 5, ngày 8 tháng 12 năm 2022

Tổng Bí thư lưu ý 7 vấn đề tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM

14/10/2015 19:00 GMT+7

TTO - ​Sáng 14-10, tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh và lưu ý TP.HCM 7 vấn đề lớn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Đảng TP.HCM - Ảnh: T.T.D

Tuổi Trẻ Online xin trích giới thiệu phần nội dung mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh và lưu ý TP.HCM trong bài phát biểu

.... Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức.

Tình hình đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với Đảng và Nhà nước ta nói chung và đối với Đảng bộ và nhân dân Thành phố nói riêng. 

Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình; giữ vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á là nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Thành phố.

Tôi cơ bản tán th ành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu cùng với các chương trình đột phá đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, làm rõ, bổ sung, hoàn thiện để thống nhất thực hiện.

Tôi xin nhấn mạnh và lưu ý thêm mấy vấn đề sau: 

Một là, Đảng bộ và nhân dân Thành phố cần nhận thức và luôn có ý thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, vị trí quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh - một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa , giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước.

Thành phố phải phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được trong 5 năm qua và cả những kinh nghiệm thực tiễn qua 30 năm đổi mới, không ngừng phấn đấu vươn lên, không ngừng sáng tạo, năng động, hạn chế tối đa những mặt khiếm khuyết, khắc phục những vấn đề còn tồn tại để tiếp tục phát triển với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

Hai là, huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là tập trung thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu nội ngành, cơ cấu giữa các ngành; phát triển nhanh dịch vụ, các ngành có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng cao, các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp công nghệ cao.

Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để các thành phần kinh tế cùng phát triển.

Chủ động liên kết, hợp tác phát triển có hiệu quả tốt hơn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và với các tỉnh, thành phố.

Phấn đấu để Thành phố tiếp tục là đầu tàu về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo lập đồng bộ các loại thị trường trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu tham quan triển lãm các thành tựu của TP.HCM tại đại hội - Ảnh: T.T.D

Ba là, làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch; tập trung chỉ đạo và có những giải pháp đủ mạnh để huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông.

Giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, úng ngập nước; kết nối hạ tầng các tỉnh, thành phố trong Vùng; tăng cường quản lý và bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng, hạn chế tác hại biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Tổ chức lại đời sống dân cư đồng thời với việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu đô thị vệ tinh theo hướng văn minh, hiện đại. 

Bốn là, đổi mới và nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng con người, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, phát triển y tế kỹ thuật cao, giải quyết căn bản tình trạng quá tải ở các bệnh viện, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Phát huy thành tựu giảm nghèo, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các tầng lớp dân cư.

Chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công và các đối tượng chính sách xã hội.

Đầu tư tương xứng cho các hoạt động thể dục - thể thao, nâng cao thể chất của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chú trọng phát triển mạnh và quản lý tốt các hoạt động văn hoá, tạo môi trường lành mạnh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn, phát huy bản sắc văn h óa dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của Thành phố; nâng cao chất lượng đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân; xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thật sự là Thành phố nghĩa tình. 

Năm là, lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, lấy việc giữ vững ổn định để phát triển là lợi ích cao nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ tối đa các thuận lợi từ bên ngoài, kiên trì chính sách đối ngoại rộng mở, vừa hợp tác, vừa đấu tranh.

Đề cao cảnh giác, chủ động ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, hành động "diễn biến hòa bình", gây bạo loạn lật đổ.

Thường xuyên nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương, các lực lượng, chủ động ngăn chặn và xử lý kiên quyết, kịp thời, khôn khéo, hiệu quả các tình huống phức tạp, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Chú trọng xây dựng và bảo vệ ở mỗi cơ sở, từ mỗi con người; kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế, bảo đảm mỗi bước tăng trưởng kinh tế đều tăng thêm hiệu quả xã hội, nâng cao khả năng tự bảo vệ và có đóng góp thiết thực vào việc tăng cường sức mạnh giữ nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và hiện đại h óa quốc phòng, an ninh. 

Sáu là , tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả cao hơn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, tập trung vào 4 nhóm giải pháp, gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong việc ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ gìn bản chất cách mạng và sự trong sạch của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân.

Thực hiện thật tốt công tác cán bộ, bao gồm cả việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí..., xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt, gắn bó mật thiết, tận tụy phục vụ nhân dân; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi, cán bộ xuất thân từ công nhân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, làm cho chính quyền thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Phải đặt mình vào hoàn cảnh của người dân để lắng nghe và giải quyết kịp thời lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, sao cho thấu tình, đạt lý.

Cải cách hành chính phải đồng bộ về thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 

Bảy là, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thật tốt các chính sách thuận lòng dân; chăm lo xây dựng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng lực lượng nòng cốt ở các lĩnh vực, địa bàn trọng yếu.

Thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; làm tốt chính sách dân tộc, tôn giáo.

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy lòng yêu nước, động viên mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố. 

Cùng với việc thảo luận các văn kiện, Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu Đoàn Đại biểu của Đảng bộ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tôi mong rằng với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ kh óa tới đủ mạnh, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất và năng lực, với một cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm.

Đại hội cũng sẽ bầu được những đồng chí tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ đi dự Đại hội XII của Đảng. 

....

 

TTO
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận