Thứ 4, ngày 27 tháng 10 năm 2021

Lấy ý kiến nhân dân về văn kiện Đại hội Đảng XIII từ nay đến 10-11

20/10/2020 15:54 GMT+7

TTO - Toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được công bố để lấy ý kiến nhân dân.

Việc lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân.

Thông qua việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thời gian lấy ý kiến nhân dân từ ngày 20-10 đến ngày 10-11.

20-10: Công bố dự thảo văn kiện Đại hội Đảng 13, lấy ý kiến nhân dân 20-10: Công bố dự thảo văn kiện Đại hội Đảng 13, lấy ý kiến nhân dân

TTO - Ngày mai 20-10, toàn bộ dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ 13 của Đảng sẽ chính thức xin ý kiến nhân dân đóng góp ý kiến. Dự thảo văn kiện Đại hội lần này có rất nhiều điểm mới.

Theo TTXVN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận