Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022

Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT

07/07/2022 16:20 GMT+7

TTO - Tuổi Trẻ Online cập nhật liên tục bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT. Mời bạn đọc theo dõi.

Bài giải gợi ý mã đề 101:

Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 3.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 4.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 5.

Bài giải gợi ý mã đề 122:

Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 6.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 7.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 8.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 9.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 10.

Bài giải gợi ý mã đề 116:


Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 11.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 12.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 13.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 14.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 15.

Bài giải gợi ý mã đề 119:

Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 16.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 17.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 18.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 19.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 20.

Mã đề: 101 

1.A

2.B

3.D

4.C

5.B

6.C

7.C

8.C

9.B

10.A

11.C

12.D

13.D

14.C

15.B

16.C

17.B

18.C

19.D

20.B

21.A

22.B

23.C

24.C

25.C

26.B

27.A

28.D

29.D

30.C

31.A

32.B

33.B

34.D

35.C

36.D

37.D

38.D

39.B

40.B

41.D

42.D

43.B

44.C

45.B

46.D

47.D

48.D

49.B

50.C

Mã đề: 102 

1.D

2.B

3.B

4.A

5.D

6.D

7.D

8.A

9.B

10.D

11.C

12.C

13.B

14.B

15.B

16.A

17.C

18.A

19.B

20.B

21.D

22.B

23.C

24.C

25.C

26.B

27.C

28.A

29.C

30.B

31.A

32.D

33.C

34.C

35.D

36.D

37.A

38.D

39.C

40.B

41.A

42.D

43.A

44.C

45.A

46.A

47.A

48.D

49.A

50.D

Mã đề: 103 

1.B

2.A

3.B

4.D

5.D

6.C

7.B

8.D

9.A

10.C

11.B

12.B

13.B

14.D

15.D

16.B

17.A

18.C

19.D

20.C

21.A

22.B

23.B

24.B

25.C

26.D

27.D

28.C

29.C

30.C

31.D

32.A

33.D

34.A

35.A

36.C

37.B

38.A

39.D

40.A

41.D

42.A

43.A

44.A

45.B

46.D

47.D

48.A

49.B

50.A

Mã đề: 104 

1.A

2.C

3.B

4.B

5.B

6.D

7.B

8.C

9.B

10.D

11.C

12.D

13.A

14.D

15.C

16.A

17.A

18.D

19.D

20.C

21.D

22.D

23.A

24.A

25.C

26.D

27.C

28.C

29.A

30.A

31.D

32.D

33.D

34.A

35.D

36.A

37.C

38.C

39.D

40.D

41.C

42.A

43.C

44.C

45.A

46.A

47.C

48.A

49.C

50.C

Mã đề: 105 

1.B

2.D

3.D

4.A

5.B

6.D

7.B

8.B

9.A

10.C

11.B

12.C

13.C

14.B

15.B

16.C

17.B

18.D

19.B

20.A

21.C

22.D

23.C

24.D

25.C

26.C

27.C

28.B

29.C

30.D

31.B

32.D

33.A

34.B

35.A

36.D

37.A

38.A

39.D

40.A

41.D

42.C

43.D

44.C

45.D

46.C

47.C

48.D

49.A

50.A

Mã đề: 106 

1.B

2.B

3.D

4.B

5.D

6.A

7.C

8.B

9.D

10.D

11.A

12.D

13.C

14.D

15.D

16.A

17.B

18.A

19.C

20.B

21.D

22.C

23.A

24.B

25.D

26.A

27.C

28.C

29.C

30.A

31.A

32.B

33.C

34.B

35.A

36.C

37.B

38.B

39.C

40.A

41.C

42.A

43.B

44.A

45.B

46.A

47.C

48.A

49.C

50.C

Mã đề: 107 

1.D

2.D

3.D

4.B

5.B

6.D

7.A

8.D

9.D

10.A

11.C

12.A

13.A

14.C

15.C

16.A

17.A

18.D

19.C

20.C

21.D

22.B

23.A

24.D

25.B

26.B

27.B

28.A

29.B

30.A

31.B

32.A

33.A

34.B

35.A

36.B

37.D

38.B

39.B

40.A

41.B

42.D

43.A

44.A

45.D

46.D

47.A

48.B

49.D

50.D

Mã đề: 108 

1.A

2.D

3.B

4.A

5.C

6.D

7.A

8.D

9.A

10.B

11.A

12.C

13.A

14.B

15.C

16.A

17.D

18.A

19.B

20.C

21.C

22.B

23.C

24.B

25.B

26.B

27.D

28.B

29.D

30.C

31.B

32.D

33.B

34.B

35.C

36.D

37.A

38.A

39.C

40.D

41.D

42.D

43.A

44.D

45.C

46.C

47.D

48.D

49.C

50.C

Mã đề: 109 

1.C

2.B

3.D

4.B

5.B

6.B

7.C

8.A

9.D

10.C

11.A

12.B

13.A

14.B

15.A

16.D

17.A

18.D

19.B

20.B

21.C

22.A

23.C

24.B

25.A

26.D

27.B

28.D

29.D

30.C

31.A

32.C

33.A

34.A

35.A

36.C

37.C

38.C

39.A

40.C

41.B

42.B

43.D

44.B

45.C

46.A

47.C

48.B

49.D

50.C

Mã đề: 110 

1.C

2.C

3.D

4.B

5.A

6.B

7.C

8.A

9.D

10.B

11.D

12.A

13.B

14.B

15.D

16.D

17.A

18.C

19.C

20.B

21.C

22.B

23.A

24.C

25.B

26.A

27.A

28.A

29.B

30.C

31.A

32.B

33.B

34.A

35.B

36.C

37.A

38.A

39.A

40.B

41.C

42.C

43.A

44.B

45.C

46.C

47.B

48.A

49.C

50.A

Mã đề: 111 

1.A

2.B

3.B

4.A

5.D

6.A

7.D

8.D

9.C

10.C

11.A

12.D

13.A

14.C

15.B

16.B

17.C

18.C

19.B

20.D

21.B

22.D

23.C

24.A

25.A

26.C

27.B

28.D

29.A

30.B

31.D

32.D

33.A

34.C

35.B

36.A

37.D

38.A

39.D

40.D

41.C

42.C

43.B

44.D

45.C

46.B

47.B

48.C

49.D

50.C

Mã đề: 112 

1.D

2.A

3.A

4.C

5.D

6.B

7.A

8.B

9.D

10.A

11.B

12.D

13.D

14.A

15.B

16.C

17.B

18.B

19.B

20.C

21.C

22.A

23.B

24.D

25.A

26.C

27.C

28.C

29.D

30.A

31.C

32.C

33.D

34.A

35.C

36.C

37.C

38.A

39.A

40.A

41.C

42.B

43.B

44.A

45.D

46.B

47.B

48.D

49.A

50.C

Mã đề: 113 

1.C

2.D

3.B

4.B

5.C

6.C

7.C

8.D

9.A

10.C

11.B

12.D

13.C

14.D

15.D

16.D

17.B

18.D

19.D

20.C

21.D

22.D

23.B

24.C

25.A

26.B

27.D

28.B

29.C

30.B

31.D

32.C

33.A

34.B

35.A

36.A

37.D

38.B

39.C

40.D

41.D

42.B

43.C

44.B

45.C

46.C

47.D

48.C

49.B

50.B

Mã đề: 114 

1.A

2.D

3.D

4.C

5.D

6.B

7.C

8.A

9.C

10.B

11.C

12.C

13.D

14.D

15.C

16.C

17.C

18.B

19.B

20.B

21.A

22.B

23.A

24.B

25.D

26.A

27.A

28.D

29.D

30.B

31.A

32.D

33.C

34.B

35.A

36.C

37.D

38.D

39.A

40.D

41.A

42.C

43.A

44.C

45.D

46.A

47.B

48.C

49.B

50.C

Mã đề: 115 

1.D

2.C

3.C

4.B

5.A

6.A

7.C

8.B

9.D

10.A

11.D

12.D

13.B

14.A

15.D

16.A

17.C

18.D

19.D

20.B

21.B

22.C

23.D

24.D

25.A

26.A

27.C

28.D

29.D

30.B

31.D

32.C

33.A

34.D

35.B

36.A

37.B

38.C

39.B

40.B

41.A

42.B

43.D

44.B

45.C

46.A

47.B

48.A

49.C

50.C

Mã đề: 116 

1.A

2.D

3.B

4.C

5.D

6.C

7.C

8.B

9.A

10.B

11.D

12.D

13.D

14.C

15.C

16.A

17.D

18.B

19.A

20.B

21.A

22.A

23.A

24.D

25.D

26.C

27.A

28.C

29.A

30.C

31.C

32.D

33.D

34.D

35.A

36.D

37.A

38.D

39.C

40.A

41.C

42.A

43.A

44.C

45.D

46.C

47.B

48.C

49.C

50.D

Mã đề: 117

1.A

2.C

3.C

4.A

5.A

6.D

7.A

8.B

9.C

10.C

11.C

12.A

13.A

14.D

15.A

16.B

17.D

18.A

19.B

20.C

21.C

22.D

23.B

24.C

25.C

26.B

27.A

28.B

29.D

30.B

31.C

32.D

33.D

34.A

35.B

36.D

37.A

38.B

39.D

40.A

41.D

42.D

43.D

44.C

45.A

46.C

47.B

48.C

49.B

50.A

Mã đề: 118 

1.D

2.A

3.C

4.B

5.B

6.A

7.C

8.D

9.D

10.A

11.B

12.B

13.D

14.A

15.C

16.D

17.C

18.D

19.B

20.B

21.D

22.C

23.C

24.B

25.A

26.D

27.D

28.A

29.C

30.A

31.B

32.C

33.C

34.C

35.B

36.C

37.B

38.B

39.C

40.B

41.D

42.D

43.D

44.C

45.A

46.B

47.A

48.D

49.D

50.B

Mã đề: 119 

1.B

2.D

3.D

4.A

5.C

6.D

7.A

8.A

9.A

10.C

11.A

12.D

13.A

14.D

15.D

16.C

17.A

18.B

19.A

20.B

21.B

22.C

23.D

24.D

25.D

26.C

27.A

28.A

29.B

30.D

31.D

32.A

33.B

34.B

35.D

36.B

37.A

38.B

39.B

40.B

41.D

42.A

43.B

44.B

45.D

46.B

47.D

48.A

49.B

50.A

Mã đề: 120

1.B

2.A

3.B

4.A

5.B

6.D

7.A

8.B

9.A

10.C

11.C

12.B

13.B

14.D

15.D

16.D

17.B

18.C

19.B

20.D

21.D

22.C

23.B

24.C

25.A

26.C

27.D

28.D

29.A

30.B

31.A

32.A

33.D

34.B

35.B

36.A

37.B

38.C

39.D

40.C

41.C

42.C

43.A

44.D

45.D

46.A

47.C

48.D

49.A

50.C

Mã đề: 121 

1.A

2.D

3.B

4.A

5.A

6.B

7.C

8.B

9.D

10.C

11.B

12.A

13.C

14.D

15.A

16.C

17.B

18.C

19.D

20.A

21.A

22.D

23.B

24.C

25.C

26.A

27.A

28.A

29.C

30.B

31.C

32.B

33.B

34.C

35.B

36.D

37.D

38.B

39.B

40.A

41.C

42.D

43.D

44.D

45.C

46.D

47.C

48.D

49.A

50.A

Mã đề: 122 

1.D

2.A

3.D

4.D

5.B

6.D

7.A

8.A

9.A

10.D

11.C

12.A

13.C

14.A

15.A

16.A

17.B

18.B

19.B

20.C

21.B

22.C

23.B

24.C

25.A

26.C

27.A

28.A

29.B

30.B

31.B

32.C

33.A

34.B

35.A

36.C

37.B

38.B

39.C

40.C

41.B

42.C

43.A

44.B

45.C

46.C

47.A

48.B

49.C

50.C

Mã đề: 123

1.D

2.B

3.A

4.C

5.D

6.D

7.B

8.D

9.D

10.B

11.D

12.A

13.C

14.C

15.A

16.A

17.B

18.D

19.D

20.A

21.B

22.C

23.A

24.D

25.B

26.D

27.B

28.A

29.C

30.C

31.D

32.D

33.A

34.A

35.B

36.B

37.C

38.C

39.A

40.B

41.B

42.C

43.C

44.C

45.A

46.A

47.B

48.C

49.B

50.C

Mã đề: 124

1.A

2.C

3.B

4.A

5.B

6.A

7.D

8.D

9.B

10.D

11.D

12.B

13.A

14.C

15.B

16.B

17.D

18.D

19.A

20.C

21.A

22.B

23.C

24.D

25.A

26.A

27.A

28.C

29.C

30.B

31.A

32.C

33.A

34.C

35.D

36.A

37.D

38.C

39.D

40.B

41.C

42.D

43.D

44.C

45.C

46.D

47.D

48.B

49.B

50.C

Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 21.
TP.HCM: Thí sinh 58 tuổi tiết lộ lý do dự thi tốt nghiệp THPT lần 3 TP.HCM: Thí sinh 58 tuổi tiết lộ lý do dự thi tốt nghiệp THPT lần 3

TTO - Ông Nguyễn Minh Đức, thí sinh lớn tuổi nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 ở TP.HCM, tâm sự với Tuổi Trẻ Online: "Tôi đi thi lần này là lần thứ 3, bởi vì tôi có... 3 đứa con".

TUYENSINH247
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận