07/07/2022 16:20 GMT+7

Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT

TUYENSINH247
TUYENSINH247

TTO - Tuổi Trẻ Online cập nhật liên tục bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT. Mời bạn đọc theo dõi.

Bài giải gợi ý mã đề 101:

Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 3.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 4.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 5.

Bài giải gợi ý mã đề 122:

Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 6.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 7.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 8.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 9.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 10.

Bài giải gợi ý mã đề 116:


Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 11.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 12.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 13.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 14.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 15.

Bài giải gợi ý mã đề 119:

Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 16.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 17.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 18.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 19.
Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 20.

Mã đề: 101 

1.A

2.B

3.D

4.C

5.B

6.C

7.C

8.C

9.B

10.A

11.C

12.D

13.D

14.C

15.B

16.C

17.B

18.C

19.D

20.B

21.A

22.B

23.C

24.C

25.C

26.B

27.A

28.D

29.D

30.C

31.A

32.B

33.B

34.D

35.C

36.D

37.D

38.D

39.B

40.B

41.D

42.D

43.B

44.C

45.B

46.D

47.D

48.D

49.B

50.C

Mã đề: 102 

1.D

2.B

3.B

4.A

5.D

6.D

7.D

8.A

9.B

10.D

11.C

12.C

13.B

14.B

15.B

16.A

17.C

18.A

19.B

20.B

21.D

22.B

23.C

24.C

25.C

26.B

27.C

28.A

29.C

30.B

31.A

32.D

33.C

34.C

35.D

36.D

37.A

38.D

39.C

40.B

41.A

42.D

43.A

44.C

45.A

46.A

47.A

48.D

49.A

50.D

Mã đề: 103 

1.B

2.A

3.B

4.D

5.D

6.C

7.B

8.D

9.A

10.C

11.B

12.B

13.B

14.D

15.D

16.B

17.A

18.C

19.D

20.C

21.A

22.B

23.B

24.B

25.C

26.D

27.D

28.C

29.C

30.C

31.D

32.A

33.D

34.A

35.A

36.C

37.B

38.A

39.D

40.A

41.D

42.A

43.A

44.A

45.B

46.D

47.D

48.A

49.B

50.A

Mã đề: 104 

1.A

2.C

3.B

4.B

5.B

6.D

7.B

8.C

9.B

10.D

11.C

12.D

13.A

14.D

15.C

16.A

17.A

18.D

19.D

20.C

21.D

22.D

23.A

24.A

25.C

26.D

27.C

28.C

29.A

30.A

31.D

32.D

33.D

34.A

35.D

36.A

37.C

38.C

39.D

40.D

41.C

42.A

43.C

44.C

45.A

46.A

47.C

48.A

49.C

50.C

Mã đề: 105 

1.B

2.D

3.D

4.A

5.B

6.D

7.B

8.B

9.A

10.C

11.B

12.C

13.C

14.B

15.B

16.C

17.B

18.D

19.B

20.A

21.C

22.D

23.C

24.D

25.C

26.C

27.C

28.B

29.C

30.D

31.B

32.D

33.A

34.B

35.A

36.D

37.A

38.A

39.D

40.A

41.D

42.C

43.D

44.C

45.D

46.C

47.C

48.D

49.A

50.A

Mã đề: 106 

1.B

2.B

3.D

4.B

5.D

6.A

7.C

8.B

9.D

10.D

11.A

12.D

13.C

14.D

15.D

16.A

17.B

18.A

19.C

20.B

21.D

22.C

23.A

24.B

25.D

26.A

27.C

28.C

29.C

30.A

31.A

32.B

33.C

34.B

35.A

36.C

37.B

38.B

39.C

40.A

41.C

42.A

43.B

44.A

45.B

46.A

47.C

48.A

49.C

50.C

Mã đề: 107 

1.D

2.D

3.D

4.B

5.B

6.D

7.A

8.D

9.D

10.A

11.C

12.A

13.A

14.C

15.C

16.A

17.A

18.D

19.C

20.C

21.D

22.B

23.A

24.D

25.B

26.B

27.B

28.A

29.B

30.A

31.B

32.A

33.A

34.B

35.A

36.B

37.D

38.B

39.B

40.A

41.B

42.D

43.A

44.A

45.D

46.D

47.A

48.B

49.D

50.D

Mã đề: 108 

1.A

2.D

3.B

4.A

5.C

6.D

7.A

8.D

9.A

10.B

11.A

12.C

13.A

14.B

15.C

16.A

17.D

18.A

19.B

20.C

21.C

22.B

23.C

24.B

25.B

26.B

27.D

28.B

29.D

30.C

31.B

32.D

33.B

34.B

35.C

36.D

37.A

38.A

39.C

40.D

41.D

42.D

43.A

44.D

45.C

46.C

47.D

48.D

49.C

50.C

Mã đề: 109 

1.C

2.B

3.D

4.B

5.B

6.B

7.C

8.A

9.D

10.C

11.A

12.B

13.A

14.B

15.A

16.D

17.A

18.D

19.B

20.B

21.C

22.A

23.C

24.B

25.A

26.D

27.B

28.D

29.D

30.C

31.A

32.C

33.A

34.A

35.A

36.C

37.C

38.C

39.A

40.C

41.B

42.B

43.D

44.B

45.C

46.A

47.C

48.B

49.D

50.C

Mã đề: 110 

1.C

2.C

3.D

4.B

5.A

6.B

7.C

8.A

9.D

10.B

11.D

12.A

13.B

14.B

15.D

16.D

17.A

18.C

19.C

20.B

21.C

22.B

23.A

24.C

25.B

26.A

27.A

28.A

29.B

30.C

31.A

32.B

33.B

34.A

35.B

36.C

37.A

38.A

39.A

40.B

41.C

42.C

43.A

44.B

45.C

46.C

47.B

48.A

49.C

50.A

Mã đề: 111 

1.A

2.B

3.B

4.A

5.D

6.A

7.D

8.D

9.C

10.C

11.A

12.D

13.A

14.C

15.B

16.B

17.C

18.C

19.B

20.D

21.B

22.D

23.C

24.A

25.A

26.C

27.B

28.D

29.A

30.B

31.D

32.D

33.A

34.C

35.B

36.A

37.D

38.A

39.D

40.D

41.C

42.C

43.B

44.D

45.C

46.B

47.B

48.C

49.D

50.C

Mã đề: 112 

1.D

2.A

3.A

4.C

5.D

6.B

7.A

8.B

9.D

10.A

11.B

12.D

13.D

14.A

15.B

16.C

17.B

18.B

19.B

20.C

21.C

22.A

23.B

24.D

25.A

26.C

27.C

28.C

29.D

30.A

31.C

32.C

33.D

34.A

35.C

36.C

37.C

38.A

39.A

40.A

41.C

42.B

43.B

44.A

45.D

46.B

47.B

48.D

49.A

50.C

Mã đề: 113 

1.C

2.D

3.B

4.B

5.C

6.C

7.C

8.D

9.A

10.C

11.B

12.D

13.C

14.D

15.D

16.D

17.B

18.D

19.D

20.C

21.D

22.D

23.B

24.C

25.A

26.B

27.D

28.B

29.C

30.B

31.D

32.C

33.A

34.B

35.A

36.A

37.D

38.B

39.C

40.D

41.D

42.B

43.C

44.B

45.C

46.C

47.D

48.C

49.B

50.B

Mã đề: 114 

1.A

2.D

3.D

4.C

5.D

6.B

7.C

8.A

9.C

10.B

11.C

12.C

13.D

14.D

15.C

16.C

17.C

18.B

19.B

20.B

21.A

22.B

23.A

24.B

25.D

26.A

27.A

28.D

29.D

30.B

31.A

32.D

33.C

34.B

35.A

36.C

37.D

38.D

39.A

40.D

41.A

42.C

43.A

44.C

45.D

46.A

47.B

48.C

49.B

50.C

Mã đề: 115 

1.D

2.C

3.C

4.B

5.A

6.A

7.C

8.B

9.D

10.A

11.D

12.D

13.B

14.A

15.D

16.A

17.C

18.D

19.D

20.B

21.B

22.C

23.D

24.D

25.A

26.A

27.C

28.D

29.D

30.B

31.D

32.C

33.A

34.D

35.B

36.A

37.B

38.C

39.B

40.B

41.A

42.B

43.D

44.B

45.C

46.A

47.B

48.A

49.C

50.C

Mã đề: 116 

1.A

2.D

3.B

4.C

5.D

6.C

7.C

8.B

9.A

10.B

11.D

12.D

13.D

14.C

15.C

16.A

17.D

18.B

19.A

20.B

21.A

22.A

23.A

24.D

25.D

26.C

27.A

28.C

29.A

30.C

31.C

32.D

33.D

34.D

35.A

36.D

37.A

38.D

39.C

40.A

41.C

42.A

43.A

44.C

45.D

46.C

47.B

48.C

49.C

50.D

Mã đề: 117

1.A

2.C

3.C

4.A

5.A

6.D

7.A

8.B

9.C

10.C

11.C

12.A

13.A

14.D

15.A

16.B

17.D

18.A

19.B

20.C

21.C

22.D

23.B

24.C

25.C

26.B

27.A

28.B

29.D

30.B

31.C

32.D

33.D

34.A

35.B

36.D

37.A

38.B

39.D

40.A

41.D

42.D

43.D

44.C

45.A

46.C

47.B

48.C

49.B

50.A

Mã đề: 118 

1.D

2.A

3.C

4.B

5.B

6.A

7.C

8.D

9.D

10.A

11.B

12.B

13.D

14.A

15.C

16.D

17.C

18.D

19.B

20.B

21.D

22.C

23.C

24.B

25.A

26.D

27.D

28.A

29.C

30.A

31.B

32.C

33.C

34.C

35.B

36.C

37.B

38.B

39.C

40.B

41.D

42.D

43.D

44.C

45.A

46.B

47.A

48.D

49.D

50.B

Mã đề: 119 

1.B

2.D

3.D

4.A

5.C

6.D

7.A

8.A

9.A

10.C

11.A

12.D

13.A

14.D

15.D

16.C

17.A

18.B

19.A

20.B

21.B

22.C

23.D

24.D

25.D

26.C

27.A

28.A

29.B

30.D

31.D

32.A

33.B

34.B

35.D

36.B

37.A

38.B

39.B

40.B

41.D

42.A

43.B

44.B

45.D

46.B

47.D

48.A

49.B

50.A

Mã đề: 120

1.B

2.A

3.B

4.A

5.B

6.D

7.A

8.B

9.A

10.C

11.C

12.B

13.B

14.D

15.D

16.D

17.B

18.C

19.B

20.D

21.D

22.C

23.B

24.C

25.A

26.C

27.D

28.D

29.A

30.B

31.A

32.A

33.D

34.B

35.B

36.A

37.B

38.C

39.D

40.C

41.C

42.C

43.A

44.D

45.D

46.A

47.C

48.D

49.A

50.C

Mã đề: 121 

1.A

2.D

3.B

4.A

5.A

6.B

7.C

8.B

9.D

10.C

11.B

12.A

13.C

14.D

15.A

16.C

17.B

18.C

19.D

20.A

21.A

22.D

23.B

24.C

25.C

26.A

27.A

28.A

29.C

30.B

31.C

32.B

33.B

34.C

35.B

36.D

37.D

38.B

39.B

40.A

41.C

42.D

43.D

44.D

45.C

46.D

47.C

48.D

49.A

50.A

Mã đề: 122 

1.D

2.A

3.D

4.D

5.B

6.D

7.A

8.A

9.A

10.D

11.C

12.A

13.C

14.A

15.A

16.A

17.B

18.B

19.B

20.C

21.B

22.C

23.B

24.C

25.A

26.C

27.A

28.A

29.B

30.B

31.B

32.C

33.A

34.B

35.A

36.C

37.B

38.B

39.C

40.C

41.B

42.C

43.A

44.B

45.C

46.C

47.A

48.B

49.C

50.C

Mã đề: 123

1.D

2.B

3.A

4.C

5.D

6.D

7.B

8.D

9.D

10.B

11.D

12.A

13.C

14.C

15.A

16.A

17.B

18.D

19.D

20.A

21.B

22.C

23.A

24.D

25.B

26.D

27.B

28.A

29.C

30.C

31.D

32.D

33.A

34.A

35.B

36.B

37.C

38.C

39.A

40.B

41.B

42.C

43.C

44.C

45.A

46.A

47.B

48.C

49.B

50.C

Mã đề: 124

1.A

2.C

3.B

4.A

5.B

6.A

7.D

8.D

9.B

10.D

11.D

12.B

13.A

14.C

15.B

16.B

17.D

18.D

19.A

20.C

21.A

22.B

23.C

24.D

25.A

26.A

27.A

28.C

29.C

30.B

31.A

32.C

33.A

34.C

35.D

36.A

37.D

38.C

39.D

40.B

41.C

42.D

43.D

44.C

45.C

46.D

47.D

48.B

49.B

50.C

Gợi ý bài giải 24 mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 21.
TP.HCM: Thí sinh 58 tuổi tiết lộ lý do dự thi tốt nghiệp THPT lần 3 TP.HCM: Thí sinh 58 tuổi tiết lộ lý do dự thi tốt nghiệp THPT lần 3

TTO - Ông Nguyễn Minh Đức, thí sinh lớn tuổi nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 ở TP.HCM, tâm sự với Tuổi Trẻ Online: "Tôi đi thi lần này là lần thứ 3, bởi vì tôi có... 3 đứa con".

TUYENSINH247
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên