Thứ 3, ngày 14 tháng 7 năm 2020

Chấn hưng giáo dục, phục hồi kinh tế

10/10/2013 07:30 GMT+7

TT - Ngày 9-10, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 đã bế mạc sau mười ngày làm việc.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Các quyết sách trung ương đề ra lần này đều rất hệ trọng, có tầm ảnh hưởng to lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chấn hưng giáo dục - đào tạo, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm sự trường tồn của đất nước ta, chế độ ta”.

BMMys4yi.jpgPhóng to
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị - Ảnh: TTXVN

Ban hành nghị quyết về đổi mới giáo dục

"Sớm xây dựng, phê duyệt, triển khai một số đề án đặc khu hành chính - kinh tế nhằm tạo các cực tăng trưởng và thử nghiệm thể chế có tính đột phá"

Tổng bí thư cho biết: Hội nghị lần này đã thảo luận và nhất trí ban hành nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

So với nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, nghị quyết của hội nghị lần này đã kế thừa, bổ sung, phát triển nhiều nội dung đổi mới về nhận thức, tư duy, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

Về mục tiêu của đổi mới lần này, trung ương cho rằng phải tạo cho được chuyển biến căn bản về chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo; khắc phục cơ bản các yếu kém kéo dài đang gây bức xúc trong xã hội. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân và đất nước; có hiểu biết và kỹ năng cơ bản, khả năng sáng tạo để làm chủ bản thân, sống tốt và làm việc hiệu quả. Xây dựng nền giáo dục mở,

thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng. Phát triển hài hòa, bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giáo dục ở các vùng, miền.

8vF1Rx58.jpgPhóng to
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tại lễ bế mạc hội nghị ngày 9-10 Ảnh: TTXVN

Tạo động lực và niềm tin

Trên cơ sở phân tích tình hình trong nước, quốc tế, dự báo xu hướng phát triển và những khả năng có thể xảy ra, Ban Chấp hành Trung ương cho rằng: Xét về tổng thể, vẫn phải kiên trì mục tiêu tổng quát do Đại hội XI của Đảng đã đề ra; song trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ khóa XI (2014-2015) phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện mục tiêu: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; phục hồi nhịp độ tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.

Bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bảo vệ tài nguyên, môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; cải thiện môi trường kinh doanh.

Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Riêng năm 2014, tập trung ưu tiên cao cho mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát đi đôi với tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo động lực, niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.

Trung ương yêu cầu Chính phủ, các bộ, ban, ngành và địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong kết luận của hội nghị lần này.

Sớm hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế và các đề án tái cơ cấu ba lĩnh vực ưu tiên theo tinh thần nghị quyết Trung ương 3 khóa XI bằng các chương trình hành động, kế hoạch, đề án cụ thể; với những mục tiêu, địa chỉ rõ ràng và lộ trình, bước đi phù hợp để vừa hỗ trợ ngay cho phục hồi tăng trưởng vừa bảo đảm chuyển đổi mô hình phát triển nhanh, bền vững trong các năm sau.

Phòng chống nguy cơ chiến tranh, xung đột

Trong những năm trước mắt, theo Tổng bí thư, cần phấn đấu tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Sớm đưa nền kinh tế ra khỏi tình trạng khó khăn hiện nay, phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khắc phục tình trạng sơ hở, mất cảnh giác; phòng chống có hiệu quả các nguy cơ chiến tranh, xung đột trên các hướng; không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, hình thành tổ chức chính trị đối lập; bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực; kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự, an toàn xã hội.

Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo quy chế bầu cử trong Đảng. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo việc tiếp thu ý kiến trung ương, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo quy chế để trình Hội nghị Trung ương 9 khóa XI thông qua.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau và góp ý cụ thể vào từng chương, điều và toàn văn dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Ngay sau hội nghị này, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và các cơ quan chức năng cần khẩn trương tiếp thu ý kiến của trung ương, hoàn chỉnh toàn văn dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 sắp tới.

Lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất quyết định thành lập năm tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng gồm: tiểu ban văn kiện, tiểu ban kinh tế - xã hội, tiểu ban điều lệ Đảng, tiểu ban nhân sự và tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội. Khi xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban, trung ương đã thảo luận, cho ý kiến điều chỉnh về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ và nhân sự cụ thể của từng tiểu ban, coi đây là công việc khởi đầu cho quá trình chuẩn bị Đại hội XII của Đảng. Các tiểu ban cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để sớm đi vào hoạt động, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Đặc biệt là tiểu ban văn kiện và tiểu ban kinh tế - xã hội cần tăng cường phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, tham mưu của Đảng và Nhà nước, chắt lọc, kế thừa kết quả tổng kết 30 năm đổi mới để đề xuất với Đại hội XII của Đảng những chủ trương, chính sách, biện pháp đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc hơn, tạo xung lực mới cho phát triển đất nước nhanh và bền vững.

“Giữ nước từ khi nước chưa nguy”

Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. So với mười năm trước, tình hình thế giới và khu vực đã có nhiều thay đổi sâu sắc, có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường. Đông Nam Á trở thành địa bàn cạnh tranh quyết liệt về thị trường và tài nguyên; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo diễn biến phức tạp.

Đã xuất hiện một số loại hình chiến tranh kiểu mới như chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng, sử dụng sức mạnh mềm thông qua các hoạt động kinh tế, ngoại giao, văn hóa kết hợp với “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ... hết sức nguy hiểm.

Ở trong nước, sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, bên cạnh kết quả, thành tựu đã đạt được vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, làm xuất hiện những vấn đề phức tạp mới ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tác động mặt trái của kinh tế thị trường và mở cửa hội nhập quốc tế ngày càng bộc lộ rõ và gay gắt. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cùng với sự xuống cấp của các giá trị văn hóa, tình trạng phân cực giàu nghèo, khiếu kiện đông người... có xu hướng ngày càng tăng. Các nguy cơ mà Đảng ta đã từng cảnh báo không những không giảm mà có mặt còn trầm trọng hơn.

Phải thấy hết những tình hình đó để có quyết tâm và biện pháp nâng cao cảnh giác, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc. Ban Chấp hành Trung ương khẳng định phải tiếp tục thực hiện những mục tiêu, quan điểm, phương hướng, phương châm chỉ đạo mà nghị quyết Trung ương 8 khóa IX đã đề ra, đồng thời bổ sung, phát triển cho phù hợp với tình hình mới. Nắm vững và vận dụng nhuần nhuyễn bài học của cha ông ta: “Dựng nước đi đôi với giữ nước”, “Giữ nước từ khi nước chưa nguy”, có kế sách ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa. Nghĩa là, làm sao cho kinh tế phải vững, quốc phòng phải mạnh, thực lực phải cường, lòng dân phải yên, chính trị - xã hội ổn định, cả dân tộc là một khối đoàn kết thống nhất.

Trung ương đặc biệt nhấn mạnh phải luôn luôn giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu cao cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá, xâm lược của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phátMặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên GiápĐánh giá bức tranh thực về kinh tế - xã hộiLàm rõ tình hình nợ xấu được xử lý đến đâuTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Tranh chấp lãnh thổ diễn biến phức tạp"

Tổng bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận