Thứ 5, ngày 13 tháng 5 năm 2021

Ban hành nghị quyết trung ương 9 về phát triển văn hóa, con người

12/06/2014 07:50 GMT+7

TT - Ngày 9-6, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (nghị quyết số 33-NQ/TW) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Coi trọng văn hóa, xây dựng nhân cách con ngườiBàn hướng phát triển văn hóa giai đoạn mới Bệnh hình thức trong hoạt động văn hóa ngày càng lan rộng

Mục tiêu chung của nghị quyết là xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các giải pháp đặt ra: tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa; và tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa...

TTXVN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận