Thứ 2, ngày 28 tháng 11 năm 2022

Tư tưởng của Lênin sống mãi cùng thời gian

22/04/2010 08:19 GMT+7

TT - Sáng 21-4, lễ mittinh kỷ niệm 140 năm ngày sinh V.I. Lênin (22-4-1870 - 22-4-2010) đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Trương Tấn Sang - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư - đã ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng của V.I. Lênin, khẳng định những giá trị trường tồn trong tư tưởng và sự nghiệp của Người, cũng như vai trò, ý nghĩa của những tư tưởng đó đối với phong trào cách mạng thế giới, cách mạng VN, đặc biệt là đối với công cuộc đổi mới của nước ta.

Ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Lênin đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc. Di sản của Lênin để lại cho nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn cả trên phương diện thực tiễn hoạt động cách mạng và lý luận tư tưởng.

Ông Trương Tấn Sang cũng cho rằng: Đối với cách mạng VN, tư tưởng của Lênin đã mở ra những chân trời mới, soi đường, chỉ lối cho nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn vận dụng một cách sáng tạo những tư tưởng của Lênin vào điều kiện cụ thể của VN.

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Lênin, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã làm Cách mạng Tháng Tám thành công, đã đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất Tổ quốc, đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng ta cũng kiên quyết bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, đấu tranh chống mọi thủ đoạn xuyên tạc, đổi trắng thay đen của mọi kẻ thù tư tưởng; chống lại mọi biểu hiện xa rời những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Trên tinh thần ấy và trên lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản VN và nhân dân VN đã có những nhận thức đầy đủ hơn về chủ nghĩa Mác - Lênin và vận dụng sáng tạo những nguyên lý ấy vào thực tiễn cách mạng VN.

“Thế giới ngày nay đã có nhiều biến đổi so với giai đoạn mà Lênin sống, bản thân Người đã đi xa 86 năm, nhưng cuộc đời hoạt động cách mạng của Người vẫn là tấm gương sáng ngời để những người cộng sản chân chính trên toàn thế giới phấn đấu học tập và noi theo; tư tưởng, lý luận của Người vẫn sống mãi cùng thời gian, vẫn là ngọn cờ lý luận cách mạng soi sáng con đường giải phóng nhân dân lao động và sự nghiệp CNXH cho các dân tộc trên toàn thế giới” - ông Trương Tấn Sang khẳng định.

* Trong dịp kỷ niệm 140 năm ngày sinh V.I.Lênin, hầu hết tỉnh thành, các vùng nông thôn của Nga đều tổ chức những ngày “Thứ bảy cộng sản”. Đó là buổi xuống đường lao động công ích, một trong những hoạt động được Lênin đặc biệt đề cao, bắt đầu từ năm 1919.

Trong khi đó, ở thành phố Yaroslavsk (Nga) và Vitebsk (Belarus), một cuộc thi viết về Lênin được tổ chức xã hội và Đảng Cộng sản Nga phát động. Thanh thiếu niên được khuyến khích tìm hiểu và viết về hình tượng nhân vật lịch sử này trong văn học và đời thường, ảnh hưởng của Lênin đối với cuộc sống đương đại với những câu hỏi như: “140 năm ngày sinh Lênin - đối với em chỉ là một ngày kỷ niệm hay là một dịp để ta nghĩ nghiêm túc về hiện tại?”, hoặc: “Lênin, chủ nghĩa cộng sản và câu chuyện của gia đình tôi”.

TTXVN - THỤY ANH(tổng hợp từ báo chí Nga)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận