Thứ 2, ngày 8 tháng 8 năm 2022

Trung ương đồng ý lùi thời điểm cải cách tiền lương 1 năm

09/10/2020 22:26 GMT+7

TTO - Theo kiến nghị của Ban cán sự đảng Chính phủ tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung đã biểu quyết đồng ý lùi thời điểm cải cách tiền lương đến ngày 1-7-2022, chậm 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương.

Trung ương đồng ý lùi thời điểm cải cách tiền lương 1 năm - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Trung ương đã đồng ý lùi thời điểm cải cách tiền lương tới 1-7-2022 - Ảnh: V.T

Theo Nghị quyết 27 ngày 21-5-2018 được Ban Chấp hành Trung ương ban hành tại Hội nghị trung ương 7 khóa XII, thời điểm thực hiện chính sách cải cách tiền lương là 1-7-2021.

Nhưng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13, diễn ra từ ngày 5 đến 9-10-2020, Ban Chấp hành Trung ương đã tán thành với kiến nghị của Ban cán sự đảng Chính phủ về lùi thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp là 1-7-2022, chậm một năm so với mục tiêu nêu trong Nghị quyết 27.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự Đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chế độ tiền lương mới, bảo đảm phù hợp với tình hình kinh tế, khả năng ngân sách và theo đúng quan điểm, định hướng của Nghị quyết số 27.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều biến động lớn, đột xuất, phức tạp, đại dịch COVID-19 diễn biến nhanh, khó lường, tác động nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực trên toàn cầu.

Năm 2020 cũng là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tại Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, phân tích, thảo luận, cho nhiều ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020 và dự báo cả năm 2020.

Đồng thời, trung ương cũng cho ý kiến về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021 - 2023.

Cũng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13, trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về:

- Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội Đảng lần thứ XIII.

- Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

- Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

- Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020

- Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2021- 2023.

- Chuẩn bị tiếp một bước nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

- Công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, trách nhiệm và thống nhất cao với sự chuẩn bị của Bộ Chính trị về nhân sự; bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Căn cứ ý kiến góp ý và kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 13, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII và quy trình công tác nhân sự đã đề ra, báo cáo Trung ương xem xét, quyết định trước khi trình Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự để Ban cán sự đảng Chính phủ thực hiện quy trình, trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn đối với chức danh Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thủ tướng: Cải cách tiền lương đi đôi cải cách bộ máy Thủ tướng: Cải cách tiền lương đi đôi cải cách bộ máy

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nguyên tắc đi đôi với cải cách tiền lương phải đẩy mạnh cải cách bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao năng suất lao động.

B.NGỌC
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận