17/05/2024 18:35 GMT+7

Thảo luận các nội dung quan trọng trong ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Trung ương 9

Trong ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương đã làm việc tại tổ, thảo luận các nội dung quan trọng.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: NHẬT BẮC

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: NHẬT BẮC

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 17-5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, cho ý kiến vào đề án tổng kết chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Từ 16h, Bộ Chính trị họp xem xét, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về đề cương các báo cáo.

Cho ý kiến cụ thể vào các dự thảo báo cáo quan trọng tại Hội nghị Trung ương 9

Trước đó, trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 9 ngày 16-5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ thời gian qua, thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, các tiểu ban đã khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị dự thảo đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Các tiểu ban đã xin ý kiến Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện để trình Trung ương xem xét, cho ý kiến tại hội nghị này.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Trung ương dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, thảo luận, cho ý kiến đối với các đề xuất cụ thể nêu trong các tờ trình và dự thảo đề cương báo cáo.

Trong quá trình thảo luận, Tổng bí thư lưu ý cần làm rõ tính chất, mục tiêu, yêu cầu và phạm vi của mỗi báo cáo và mối quan hệ giữa các báo cáo.

Theo Tổng bí thư, báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của đại hội, có nhiệm vụ tiếp tục cụ thể hóa cương lĩnh của Đảng để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ mới.

Nội dung của báo cáo chính trị phải mang tầm khái quát cao những vấn đề thuộc về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tổng bí thư lưu ý báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng cần có sự phù hợp, nhất quán với quan điểm, định hướng lớn nêu trong báo cáo chính trị, nhưng không trùng lắp với báo cáo chính trị.

Đặc biệt, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng cần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có) và xây dựng dự thảo điều lệ mới của Đảng trình Đại hội XIV xem xét, quyết định.

Tổng bí thư nêu rõ đề cương các văn kiện trình hội nghị lần này mới nêu định hướng, có tính chất mở với nhiều phương án khác nhau để Trung ương cho ý kiến chỉ đạo, lựa chọn một bước.

Sau đó tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị theo quy trình, qua các bước thảo luận tại đại hội đảng bộ các cấp, cuối cùng Trung ương sẽ quyết định để trình ra Đại hội toàn quốc của Đảng.

Về định hướng chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng bí thư nêu rõ để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Chính trị cần ban hành chỉ thị về vấn đề này. Đây là công việc quan trọng, bảo đảm thành công của đại hội đảng bộ các cấp và góp phần cho thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cần được Trung ương cho ý kiến.

Bộ Chính trị phân công Đại tướng Lương Cường làm Thường trực Ban Bí thưBộ Chính trị phân công Đại tướng Lương Cường làm Thường trực Ban Bí thư

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư thay bà Trương Thị Mai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên