Thứ 4, ngày 25 tháng 5 năm 2022

Không dùng cơ chế tự chủ, khó thu hút người tài

06/08/2014 08:48 GMT+7

TT - “Không mạnh dạn áp dụng cơ chế tự chủ, nhất là tự chủ về tài chính và lao động sẽ khó thu hút, sử dụng và phát huy được người giỏi và người tài” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Ngày 5-8, Ban cán sự Đảng Chính phủ họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (bí thư Ban cán sự) để cho ý kiến vào đề án đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và đề án phát triển đội ngũ trí thức phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (đề án phát triển đội ngũ trí thức).

Cho ý kiến vào đề án phát triển đội ngũ trí thức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học - công nghệ tiếp tục hoàn thiện đề án trên tinh thần đi sâu phân tích và đề xuất các cơ chế, chính sách, nhất là các cơ chế, chính sách mang tính động lực, đột phá để phát triển đội ngũ trí thức.

Các cơ chế, chính sách này phải nhằm bảo đảm sử dụng, phát huy tối đa đội ngũ hiện có, đồng thời đào tạo, phát triển nhanh và chất lượng đội ngũ kế cận. Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách cũng phải tạo được động lực để sử dụng, phát huy trí thức bên ngoài xã hội và trí thức người VN ở nước ngoài.

“Không mạnh dạn áp dụng cơ chế tự chủ, nhất là tự chủ về tài chính và lao động sẽ khó mà thu hút, sử dụng và phát huy được người giỏi và người tài” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

V.V.THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận