Thứ 2, ngày 12 tháng 4 năm 2021

Đảng luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống

02/02/2015 12:55 GMT+7

TTO - Sáng nay 2-2, lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930 - 3-2-2015 - Ảnh: Việt Dũng
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh: Việt Dũng

Lễ kỷ niệm do Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội tổ chức.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc lại các sự kiện lịch sử trọng đại trong quá trình thành lập và phát triển Đảng.

Ngày 3-2-1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam khi đó (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn) đã họp hội nghị hợp nhất thành một đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt và điều lệ vắn tắt của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, đồng thời định kế hoạch lập ban chấp hành trung ương lâm thời. Các văn kiện trên đã xác định nhiệm vụ cách mạng Việt Nam là đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai, lập ra chính phủ của nhân dân, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, nhân dân được sống tự do, hạnh phúc.

Với sự kiện lịch sử trọng đại này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức được thành lập. Từ đây cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn. Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng . Đây là sự phát triển tất yếu của lịch sử, là kết quả của sự phát triển phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. 85 năm qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, dù Đảng ta có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thật sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi.

Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên CNXH.

Tổng bí thư khẳng định thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 85 năm qua đã chứng minh rằng sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang. Và cũng chính trong quá trình đó, Đảng đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy.

Theo Tổng bí thư, năm nay chúng ta kỷ niệm ngày thành lập Đảng vào thời điểm đất nước ta đã trải qua gần 30 năm đổi mới. Đó là một chặng đường lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp to lớn của toàn Đảng, toàn dân. Nhìn tổng thể, sau gần 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Tổng bí thư cho rằng điều đặc biệt có ý nghĩa là trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng ta đã thường xuyên chú trọng việc tổng kết thực tiễn, từng bước bổ sung, phát triển, hoàn thiện đường lối đổi mới, làm sáng tỏ hơn con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Đây là kết quả của cả một quá trình tìm tòi, đổi mới tư duy lý luận, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, kịp thời nắm bắt được những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống.

Trong khi kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, Đảng luôn luôn có ý thức tự đổi mới, sáng tạo, dứt khoát từ bỏ những cái cũ không còn thích hợp, cả trên lĩnh vực kinh tế cũng như trên lĩnh vực văn hóa, xã hội; cả đối nội và đối ngoại; giải quyết tốt mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, tập trung sức cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Đổi mới nhưng không xa rời nguyên tắc, không phiến diện, cực đoan, hoặc giản đơn từ cực này nhảy sang cực kia.

Tổng bí thư nêu rõ năm 2015 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2011 - 2015; năm giữa kỳ thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; là năm có nhiều ngày lễ lớn của dân tộc...

Tình hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2015 mà trọng tâm là: phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn liền với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đẩy mạnh quan hệ đối ngoại.

Tập trung tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, gắn liền với tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

V.V.THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận