Tag: Đại hội Đảng toàn quốc XIII

Bầu Tổng bí thư, Bộ Chính trị theo quy trình nào?

TTO - Ở Hội nghị Trung ương, việc bầu Bộ Chính trị được làm trước, bầu Ban Bí thư làm sau, theo quy trình 7 bước. Đối với chức danh Tổng bí thư, quy trình bầu có 6 bước.