Thứ 4, ngày 12 tháng 5 năm 2021

​Có cơ chế tài chính ưu tiên đầu tư cho TP.HCM

28/04/2017 19:47 GMT+7

TTO - Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP.HCM.

Cụ thể, để TP.HCM thực hiện vai trò trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước, Nhà nước ưu tiên đầu tư từ nguồn ngân sách và các nguồn tài chính khác nhằm phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với một số công trình, dự án quan trọng có quy mô đầu tư lớn thuộc lĩnh vực môi trường, giao thông, thủy lợi do TP quản lý vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương, UBND TP lập dự toán kèm theo đề nghị gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội quyết định hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách TP để triển khai thực hiện. 

Mặt khác, để sử dụng có hiệu quả quỹ đất thuộc TP quản lý, UBND TP.HCM được tạm ứng từ nguồn ngân sách TP hoặc từ nguồn vay cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc nhiệm vụ đầu tư của ngân sách để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Sau khi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất sẽ thu hồi hoàn trả ngân sách hoặc hoàn trả nguồn vốn vay.

Về việc bố trí vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn ưu đãi cho TP.HCM, Chính phủ ưu tiên để đầu tư các chương trình, dự án xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, môi trường và chương trình, dự án có khả năng thu hồi vốn.

Việc bố trí vốn đầu tư cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn ưu đãi trên địa bàn TP được thực hiện theo nguyên tắc đối với chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách TP, Chính phủ cho TP vay lại hoặc cấp phát một phần theo quy định.

TP có trách nhiệm bố trí vốn đối ứng từ ngân sách để thực hiện và hoàn trả gốc, lãi phần vay lại đầy đủ, đúng hạn theo quy định của pháp luật.

Còn đối với các doanh nghiệp thuộc TP quản lý thì được vay lại để đầu tư chương trình, dự án có khả năng thu hồi một phần hoặc toàn bộ vốn vay. Các doanh nghiệp thuộc TP quản lý phải hoàn trả gốc, lãi vay theo đúng thời hạn quy định.   

Mức bố trí cụ thể về vốn ODA hoặc các nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ thực hiện các chương trình, dự án cho TP theo quy định, trên cơ sở đề nghị của TP, ý kiến của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó, Chính phủ cân đối trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm trình Quốc hội quyết định.

L.THANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận