Thứ 7, ngày 5 tháng 12 năm 2020

Chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt

22/12/2015 09:01 GMT+7

TT - Chiều 21-12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra sau tám ngày làm việc.

Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI - Ảnh: TTXVN
Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI - Ảnh: TTXVN

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị.

Biểu quyết đề cử nhân sự Bộ Chính trị

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận và biểu quyết, nhất trí thông qua danh sách đề cử các ủy viên trung ương khóa XI (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các ủy viên trung ương khóa XI thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII.

Các ủy viên trung ương khóa XI (cả chính thức và dự khuyết) đã viết phiếu giới thiệu các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi ứng cử bốn chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Thông báo hội nghị cho biết Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua danh sách các đồng chí đủ điều kiện, trong độ tuổi được Ban Chấp hành Trung ương khóa XI nhất trí giới thiệu ứng cử ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII;

Đồng thời giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, trình Hội nghị Trung ương 14 xem xét, quyết định.

Phải hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực

Hội nghị đã tập trung thảo luận, góp ý cụ thể và thống nhất thông qua các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, văn kiện đã có nhiều bổ sung về phương hướng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nguồn nhân lực; ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổng bí thư nhấn mạnh: Trong quá trình phát triển, phải thường xuyên quan tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu; nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống nhân dân; đổi mới, cơ cấu lại thị trường dịch vụ công, nhất là dịch vụ y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội.

Văn kiện khẳng định sự cần thiết, đúng đắn của việc ban hành và kiên trì, kiên quyết tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí;

Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và phương thức lãnh đạo.

Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ phải tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương.

Tích cực hội nhập quốc tế

Về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, hội nghị cho rằng nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã luôn bám sát các quan điểm, đường lối, cụ thể hóa nhiều nội dung quan trọng của cương lĩnh, chiến lược, nghị quyết Đại hội XI của Đảng, xây dựng chương trình làm việc toàn khóa và bổ sung kịp thời phù hợp với tình hình thực tiễn để tập trung lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa ra các quyết sách đúng, phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều thành quả to lớn, toàn diện.

Trước những diễn biến mới, phức tạp của tình hình quốc tế và khu vực, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xử lý các tình huống một cách khôn khéo, đúng đắn, kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Tổng bí thư khẳng định: Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là kết quả sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Với tinh thần thẳng thắn tự phê bình và phê bình, trung ương cũng chỉ rõ những mặt còn hạn chế, khuyết điểm; nghiêm túc rút ra một số bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Đại hội Đảng XII từ ngày 20 đến 28-1

Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng từ ngày 20 đến ngày 28-1-2016 tại Hà Nội, trong đó phiên trù bị tổ chức vào ngày 20-1, khai mạc chính thức ngày 21-1-2016.

Trong phát biểu bế mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: nhiều nội dung công việc quan trọng chuẩn bị Đại hội XII của Đảng cơ bản đã được hoàn thành theo đúng yêu cầu và kế hoạch đề ra.

Thời gian từ nay đến đại hội không còn nhiều, còn không ít việc quan trọng phải làm.

Tổng bí thư đề nghị trung ương và toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thiết thực vào thành công của đại hội.

TTXVN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận