Tag: lựa chọn sách giáo khoa

Có hay không lợi ích nhóm trong lựa chọn sách giáo khoa?

Đây là kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ. Đồng thời, cử tri tỉnh Lâm Đồng cho rằng việc thay đổi sách giáo khoa gây thất thoát, lãng phí tài sản của nhân dân.