Tag: kỳ họp Quốc hội lần thứ 8

Ý kiến cử tri: “Chiếc bánh” ngân sách cần chia hợp lý

TT - Bàn thảo dự toán ngân sách nhà nước là một trong các nội dung quan trọng của kỳ họp Quốc hội tháng 10 hằng năm.