Thứ 6, ngày 4 tháng 12 năm 2020

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 lãnh đạo TP.HCM

10/12/2014 16:32 GMT+7

TTO - Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất trong kết quả lấy phiếu tín nhiệm vừa được HĐND TP.HCM công bố chiều 10-12.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM

Tín nhiệm cao: 73 (77,66%)

Tín nhiệm: 11 (11,7%)

Tín nhiệm thấp: 6 (6,83%)

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm 2013

Tín nhiệm cao: 78 (82,98% )

Tín nhiệm: 9 (9,57% )

Tín nhiệm thấp: 3 (3,19% )

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM

Tín nhiệm cao: 70 (74,47%)

Tín nhiệm: 17 (18,09)

Tín nhiệm thấp: 3 (3,19)

Bà Trương Thị Ánh

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm 2013

Tín nhiệm cao: 73 (77,66% )

Tín nhiệm: 17 (18,09% )

Tín nhiệm thấp: 0 

Trưởng Ban Pháp chế, HĐND TP.HCM

Tín nhiệm cao: 50 (53,19%)

Tín nhiệm: 31 (32,98%)

Tín nhiệm thấp: 8 (8,51%)

Ông Phạm Văn Bá

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm 2013

Tín nhiệm cao: 52 (55,32% )

Tín nhiệm: 32 (34,04% )

Tín nhiệm thấp: 6 (6,38% ) 

Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND TP.HCM

Tín nhiệm cao: 40 (42,55%)

Tín nhiệm: 41 (43,62%)

Tín nhiệm thấp: 7 (7,45%)

Ông Phạm Văn Đông

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm 2013

Tín nhiệm cao: 49 (5,32% )

Tín nhiệm: 36 (38,29% )

Tín nhiệm thấp: 5 (5,32% ) 

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP.HCM

Tín nhiệm cao: 60 (63,83%)

Tín nhiệm: 28 (29,79%)

Tín nhiệm thấp: 1 (1,06%)

Ông Huỳnh Công Hùng

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm 2013

Tín nhiệm cao: 63 (67,02% )

Tín nhiệm: 25 (26,59% )

Tín nhiệm thấp: 2 (2,12% ) 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM

Tín nhiệm cao: 68 (72,34%)

Tín nhiệm: 19 (20,21%)

Tín nhiệm thấp: 3 (3,19)

Ông Lê Hoàng Quân

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm 2013

Tín nhiệm cao: 67 (71,28% )

Tín nhiệm: 21 (22,34% )

Tín nhiệm thấp: 2 (2,12% )

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM

Tín nhiệm cao: 54 (57,45%)

Tín nhiệm: 27 (28,72%)

Tín nhiệm thấp: 8 (8,51%)

Ông Lê Mạnh Hà

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm 2013

Tín nhiệm cao: 60 (63,82% )

Tín nhiệm: 24 (25,53% )

Tín nhiệm thấp: 5 ( 5,32% )

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM

Tín nhiệm cao: 70 (74,47%)

Tín nhiệm: 15 (15,96%)

Tín nhiệm thấp: 3 (3,19%)

Bà Nguyễn Thị Hồng

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm 2013

Tín nhiệm cao: 70 (74,46% )

Tín nhiệm: 18 (19,14% )

Tín nhiệm thấp: 2 (2,12% ) 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM

Tín nhiệm cao: 60 (63,83%)

Tín nhiệm: 22 (23,4%)

Tín nhiệm thấp: 7 (7,45%)

Ông Hứa Ngọc Thuận

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm 2013

Tín nhiệm cao: 66 (70,21% )

Tín nhiệm: 18 (19,14% )

Tín nhiệm thấp: 6 (6,38% ) 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM

Tín nhiệm cao: 65 (69,15%)

Tín nhiệm: 21 (22,34%)

Tín nhiệm thấp: 4 (4,26%)

Ông Nguyễn Hữu Tín

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm 2013

Tín nhiệm cao: 69 (73,40% )

Tín nhiệm: 21 (22,34% )

Tín nhiệm thấp: 0

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM

Tín nhiệm cao: 48 (51,06%)

Tín nhiệm: 37 (39,36%)

Tín nhiệm thấp: 5 (5,32%)

Ông Lê Thanh Liêm

 

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM

Tín nhiệm cao: 50 (53,19%)

Tín nhiệm: 33 (35,11%)

Tín nhiệm thấp: 7 (7,45%)

Ông Tất Thành Cang

 

Ủy viên Ủy ban nhân dân TP.HCM, 

Giám đốc Sở Nội vụ

Tín nhiệm cao: 40 (42,55%)

Tín nhiệm: 44 (46,81%)

Tín nhiệm thấp: 5 (5,32%)

Ông Trương Văn Lắm

 

Ủy viên Ủy ban nhân dân TP.HCM,
Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP

Tín nhiệm cao: 46 (48,94%)

Tín nhiệm: 38 (40,43%)

Tín nhiệm thấp: 5 (5,32%)

Ông Trương Văn Hai

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm 2013

Tín nhiệm cao: 54 (57,45% )

Tín nhiệm: 34 (36,17% )

Tín nhiệm thấp: 2 (2,12% ) 

Ủy viên Ủy ban nhân dân TP.HCM,
Giám đốc Sở Tài chính

Tín nhiệm cao: 50 (53,19%)

Tín nhiệm: 34 (36,17%)

Tín nhiệm thấp: 6 (6,38%)

Bà Đào Thị Hương Lan

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm 2013

Tín nhiệm cao: 54 (57,45% )

Tín nhiệm: 32 (34,04% )

Tín nhiệm thấp: 4 (4,26% ) 

Ủy viên Ủy ban nhân dân TP.HCM,
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP

Tín nhiệm cao: 36 (38,3%)

Tín nhiệm: 41 (43,62%)

Tín nhiệm thấp: 11 (11,7%)

Ông Võ Văn Luận

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm 2013

Tín nhiệm cao: 40 (42,55% )

Tín nhiệm: 39 (41,49% )

Tín nhiệm thấp: 11 (11,70% )

Ủy viên Ủy ban nhân dân TP.HCM,
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tín nhiệm cao: 33 (35,11%)

Tín nhiệm: 42 (44,68%)

Tín nhiệm thấp: 14 (14,89%)

Ông Thái Văn Rê

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm 2013

Tín nhiệm cao: 46 (48,94% )

Tín nhiệm: 26 (27,66% )

Tín nhiệm thấp: 18 (19,15% )

Ủy viên Ủy ban nhân dân TP.HCM,
Giám đốc Công an thành phố

Tín nhiệm cao: 49 (52,13%)

Tín nhiệm: 34 (36,17%)

Tín nhiệm thấp: 6 (6,38%)

Ông Nguyễn Chí Thành

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm 2013

Tín nhiệm cao: 50 (53,19% )

Tín nhiệm: 33 (35,11% )

Tín nhiệm thấp: 7 (7,45%) 

QUỐC THANH - QUANG ĐỊNH - VIỆT THÁI
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận