Hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

27/03/2019 16:42 GMT+7

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 05/2019/TT-BTC quy định hệ thống tài khoản kế toán, báo cáo tài chính, sổ kế toán áp dụng cho các tổ chức tài chính vi mô.

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: VGP

   Thông tư nêu rõ, báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và luồng tiền của một tài chính vi mô (TCVM), đáp ứng yêu cầu quản lý của lãnh đạo TCVM, cơ quan quản lý nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một TCVM về:

a. Tài sản.

b. Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

c. Doanh thu, chi phí.

d. Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh.

đ. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

e. Tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán.

g. Các luồng tiền của TCVM.

   Ngoài những thông tin này, TCVM còn phải cung cấp thông tin có liên quan khác trong bản "Thuyết minh báo cáo tài chính" nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên báo cáo tài chính và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày báo cáo tài chính và giải trình thêm về mức độ các loại rủi ro tài chính chủ yếu.

   TCVM phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ. Báo cáo tài chính phải phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện hơn là hình thức pháp lý của các giao dịch và sự kiện đó (tôn trọng bản chất hơn hình thức). Tài sản không được ghi nhận cao hơn giá trị có thể thu hồi; Nợ phải trả không được ghi nhận thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán.

   Khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp giữa TCVM và các đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc, số dư các khoản mục nội bộ của Báo cáo tình hình tài chính, các khoản doanh thu, chi phí, lãi, lỗ được coi là chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải được loại trừ.

   Thời hạn nộp báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính năm, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán kèm theo kết quả của tổ chức kiểm toán độc lập (bao gồm: Báo cáo kiểm toán; thư quản lý và các tài liệu liên quan) chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính giữa niên độ chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên của quý kế tiếp.

Về sổ kế toán, Thông tư quy định: TCVM được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán cho riêng mình nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ, dễ kiểm tra, dễ kiểm soát và dễ đối chiếu.

Khi phát hiện sổ kế toán của kỳ báo cáo có sai sót thì phải sửa chữa bằng phương pháp phù hợp với quy định của Luật kế toán.

Trường hợp phát hiện sai sót trong các kỳ trước, TCVM phải điều chỉnh hồi tố theo quy định của chuẩn mực kế toán "Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót".

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2019, và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2020.Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận