Tag: Hội nghị COP28

Cam kết và hành động vì mục tiêu Net Zero

Tại Hội nghị COP28 ở Dubai, Thủ tướng đã chủ trì các hội nghị quan trọng triển khai các cam kết của Việt Nam hướng đến Net Zero.