Thứ 7, ngày 3 tháng 12 năm 2022

Hoạch định chính sách bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới

20/07/2022 14:34 GMT+7

TTO - Ban Chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tổ chức hội thảo khoa học "Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Hoạch định chính sách bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện đường lối, tư duy mới, bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới - Ảnh: VGP

Tham dự hội thảo sáng 20-7 tại Hải Phòng có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban Chỉ đạo; Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh, phó trưởng Ban Chỉ đạo; Đại tướng Phan Văn Giang, phó bí thư Quân ủy Trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo; các ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng; các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương; các tướng lĩnh, sĩ quan, lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng vũ trang.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao. Đây là tiền đề rất quan trọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hoạch định chính sách bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới - Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu khai mạc hội thảo - Ảnh: VGP

Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực luôn diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải có chiến lược, sách lược phù hợp với tình hình mới, nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để hiện thực hóa đường lối, mục tiêu chiến lược của Đảng, đồng thời đổi mới tư duy, phát triển nhận thức về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, hiện nay các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương đã và đang quán triệt, triển khai tổng kết đánh giá toàn diện tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Hội thảo khoa học Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có ý nghĩa to lớn về mặt lý luận và thực tiễn, là dịp để nghiên cứu, trao đổi; cung cấp những luận cứ khoa học có giá trị phục vụ cho hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, những năm qua, Đảng, Nhà nước ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện đường lối, tư duy mới, bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và hội nhập quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

Hội thảo đã đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong 10 năm (2013 - 2023), làm rõ những ưu điểm, kết quả nổi bật; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, các giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tham luận tại hội thảo khoa học của các đại biểu có giá trị và có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở để Ban Chỉ đạo, tổ biên tập tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; nghiên cứu, xây dựng báo cáo và các văn kiện trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, chỉ đạo.

Chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân Chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân

TTO - Lực lượng Công an nhân dân chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách, pháp luật phù hợp để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, chủ quyền và an ninh của đất nước

Chinhphu.vn
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận